in3 FINANCE I B.V. merchant privacyverklaring

 

Deze merchantprivacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van Merchants door in3 Finance I B.V. (in3 Finance I). In verband met de financiering van in3 Garant Betalen draagt in3 NL B.V. handelend onder de naam in3 (in3) haar vorderingen op consumenten die deze betaalmethode gebruiken (de Klantvorderingen) over aan in3 Finance I. Ook draagt in3 haar vorderingen op Merchants in verband met de vergoeding die zij van Merchants ontvangt (de Merchantvorderingen) voor het gebruik van in3 Garant door consumenten over aan in3 Finance I. In verband daarmee verstrekt in3 aan in3 Finance I ook de namen en adresgegevens van de Merchant waarop de Klantvorderingen en de Merchantvorderingen (hierna gezamenlijk de Vorderingen) betrekking hebben. De namen van Merchants kunnen in bepaalde gevallen herleidbaar zijn tot een individu en kwalificeren dan als persoonsgegevens. Ook kan in3 Finance I bij in3 gegevens opvragen van UBO’s, bestuurders en vertegenwoordigers van Merchants om te voldoen aan wettelijke sanctieregelingen. Deze merchantprivacyverklaring is bedoeld voor personen wiens persoonsgegevens op de hierboven beschreven manier aan in3 Finance I worden verstrekt.

In deze merchantprivacyverklaring informeren in3 en in3 Finance I je over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Zij moeten dat doen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Overdracht van jouw persoonsgegevens aan in3 Finance I heeft voor jou geen belangrijke consequenties. De administratie van de Vorderingen wordt namelijk voor in3 Finance I gevoerd door in3.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

in3 en in3 Finance I zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. in3 is gevestigd op Meerenakkerweg 1A, 5652AR Eindhoven, KvK 59234784, email: privacy@payin3.nl. in3 Finance I is gevestigd op De Lairessestraat 145A, 1075 HJ Amsterdam, KvK 85729507.

in3 en in3 Finance I hebben ter zake van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid conform de AVG een overeenkomst gesloten. Meer informatie hierover kun je opvragen via privacy@payin3.nl. in3 is het aanspreekpunt in het kader van de gegevensverwerkingen die zijn omschreven in deze merchantprivacyverklaring. Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door in3 en in3 Finance I kan je contact met in3 opnemen via privacy@payin3.nl.

Verwerkingsdoeleinden

in3 Finance I is crediteur van de Vorderingen en verwerkt in dat kader jouw persoonsgegevens. in3 verricht echter de volledige administratie van in3 Garant in opdracht van in3 Finance I. in3 verwerkt in dat kader de naam en adresgegevens (die in sommige gevallen kwalificeren als persoonsgegevens) van Merchants en verschuldigde vergoedingen. in3 Finance I heeft als crediteur van de Vorderingen eveneens inzage in deze persoonsgegevens.

in3 Finance I als crediteur kan zelfstandig beschikken over de Vorderingen. Bijvoorbeeld kan zij deze verpanden aan derden. In dat geval zullen jouw gegevens wanneer dat nodig is om bijvoorbeeld het pandrecht uit te winnen ook aan die derden worden verstrekt. Ook kan in3 Finance I de Vorderingen terugoverdragen aan in3 of ter incasso overdragen aan een derde, of de incasso van de Vorderingen uitbesteden aan een ander dan in3, bijvoorbeeld als de klant zijn betaalverplichtingen niet nakomt.

in3 Finance I kan op basis van haar gerechtvaardigde belangen besluiten om de algehele administratie van de Vorderingen niet meer door in3 maar door een derde te laten verrichten. in3 is dan niet langer mede verwerkingsverantwoordelijke. Als deze situatie zich voordoet, zal in3 Finance I je daarvan op de hoogte stellen.

in3 en in3 Finance I verwerken jouw gegevens indien nodig ook om hun rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Betalingen aan en door Stichting in3

De ontvangst van betalingen van de Merchant, voor zover dit verband houdt met in3 Garant voor consumenten, heeft in3 Finance I uitbesteed aan Stichting in3. Het doen van betalingen aan de Merchant heeft in3 uitbesteed aan in3 Finance I, die het doen van die betalingen op haar beurt heeft uitbesteed aan Stichting in3. Dit betekent dat jouw naam, adres, woonplaats, IBAN en te betalen bedragen ook raadpleegbaar zijn voor Stichting in3 en haar management Trustmoore Netherlands B.V. Voor de verwerking van deze gegevens zijn Stichting in3 en Trustmoore Netherlands B.V. zelfstandig verantwoordelijk. Stichting in3 en Trustmoore Netherlands B.V. zijn gevestigd aan De Lairessestraat 145A, 1075 HJ te Amsterdam. Ook voor de verwerking van persoonsgegevens door Stichting in3, is in3 het aanspreekpunt via privacy@payin3.nl

Grondslag

De grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens door in3, in3 Finance I en Stichting in3 is het gerechtvaardigd belang van in3 Finance I om betaling van de Vorderingen te verkrijgen, de Vorderingen uit te winnen en haar rechtspositie te bepalen en te verdedigen. Daarnaast is de verwerking van jouw persoonsgegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om jouw persoonsgegevens gedurende een wettelijke termijn te bewaren.

Derden

in3, in3 Finance I en Stichting in3 zullen je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve:

  1. met jouw voorafgaande toestemming;
  2. aan dienstverleners, zoals accountants of incassodienstverleners, voor bovengenoemde doeleinden;
  3. aan derden aan wie de Vorderingen worden verpand of overgedragen. Daarbij ontvangen deze partijen persoonsgegevens indien noodzakelijk om over de Vorderingen te beschikken, de betalingsverplichtingen te beheren en betalingen te kunnen afhandelen;
  4. in het geval van een wettelijke verplichting de gegevens te verstrekken;
  5. in het geval van de onder ‘Betalingen aan en door Stichting in3’ vermelde gegevens die raadpleegbaar zijn voor Trustmoore Netherlands B.V.; of
  6. aan derden die voor in3 Finance I als verwerker optreden in de zin van de AVG.

in3 Finance I en Stichting in3 zullen je persoonsgegevens niet verstrekken aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie. Voor in3 geldt het bepaalde in de Merchantprivacyverklaring van in3, welke hier te vinden is.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor bovengenoemde doeleinden. Dat betekent dat jouw persoonsgegevens worden bewaard tot 2 jaar nadat de Vorderingen zijn betaald, of langer indien nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechten

Je hebt het recht om te verzoeken om jouw persoonsgegevens in te zien, en onder omstandigheden te (laten) corrigeren, te verwijderen en te blokkeren. Ook kun je verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken en kun je een machineleesbare versie van je persoonsgegevens opvragen om elders te kunnen opslaan.

Je hebt verder het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens in verband met persoonlijke omstandigheden van jou die zwaarder wegen dan het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijken.

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je natuurlijk altijd een klacht indienen bij privacy@payin3.nl. Je kunt ook op ieder moment een klacht indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Contact

Indien je de bovenstaande rechten wil uitoefenen of vragen hebt, kun je contact opnemen met privacy@payin3.nl.

Laatstelijk gewijzigd in december 2022.