in3 Merchantprivacyverklaring

Inhoudsopgave

1. Inleiding

De betaalmethode in3 Garant is een dienst van Capayable B.V. handelend onder de naam in3 (hierna: ‘in3’). In het kader van het uitvoeren van haar werkzaamheden verwerkt in3 je persoonsgegevens omdat je werkzaam bent ten behoeve van een (web)winkel of ander bedrijf welke onze betaalmethode aanbiedt of wil aanbieden aan haar klanten (een ‘Merchant’). Ook kan het zijn dat je de uiteindelijke belanghebbende (ubo), bestuurder of vertegenwoordiger bent van de Merchant. In deze privacyverklaring informeert in3 je over het gebruik van jouw persoonsgegevens.

2. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van je gegevens?

in3 is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens.

De contactgegevens van in3:

Naam:Capayable B.V.
Adres:Meerenakkerweg 1a
5652 AR Eindhoven
E-mail:privacy@payin3.nl
Kvk nummer:59234784

3. Welke gegevens gebruikt in3 en waarvoor?

Je bent werkzaam ten behoeve van de Merchant
Bij het aangaan van een zakelijke relatie, vanaf het moment van de informatie aanvraag, legt in3 je gegevens vast. Dit kan de volgende gegevens betreffen: de naam van de Merchant waarvoor je werkt, naam van jou als contactpersoon, functietitel, e-mailadres en direct (mobiel) telefoonnummer. Deze gegevens verkrijgen we van jou als je direct contact met ons opneemt. Indien we jouw gegevens niet direct van jou hebben ontvangen, dan heeft de Merchant waarvoor je werkt jouw gegevens aan ons verstrekt. De persoonsgegevens gebruikt in3 voor communicatie ten behoeve van het uitvoeren van haar overeenkomst met de Merchant en voor de interne administratie en het beheer van de organisatie.

Je bent uiteindelijk belanghebbende, bestuurder of vertegenwoordiger van de Merchant
Voor doeleinden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en het naleven van toepasselijke sanctieregels registreert in3 je naam, geboortedatum, geboorteland, adres, postcode en woonplaats, alsmede je direct of indirect belang in de onderneming van de Merchant. Ook registreert in3 een kopie van je paspoort of identiteitsbewijs om je identiteit te verifiëren. in3 kan ook andere informatie bewaren die is ontvangen om jouw identiteit te verifiëren. Indien je direct contact hebt met een Payment Service Provider over onze diensten, dan ontvangt in3 deze gegevens van de relevante Payment Service Provider.

4. Met wie deelt in3 je gegevens?

Dienstverlening

in3 maakt gebruik van derde partijen die de diensten van in3 faciliteren. Deze partijen helpen bij onder meer het sturen van de betaaloverzichten en incassodiensten en krijgen in dat kader namen van Merchants en relevante contactgegevens.

Financiering

Verder kan in3 gegevens delen met derde partijen om haar dienstverlening te financieren. In dat kader kan in3 haar vorderingen op consumenten, die gebruikmaken van de betaalmethode in3 Garant (de Vorderingen), overdragen aan in3 Finance I B.V. (in3 Finance I). in3 Finance I kan vervolgens beschikken over deze Vorderingen ten behoeve van financieringsdoeleinden. Zo kan in3 Finance I de vorderingen verpanden en de Vorderingen ter incasso overdragen aan derden of terug overdragen aan in3.Waar nodig worden hierbij de namen en contactgegevens van Merchants gedeeld. in3 Finance I B.V. is verantwoordelijk voor dergelijke verwerkingen en de privacyverklaring van in3 Finance I kun je hier vinden.

Marketing

in3 kan jouw gegevens ook delen met derde partijen in het kader van onze marketingactiviteiten. Specifiek gaat het om de volgende partijen:

  • – Facebook (Meta Platforms Ireland Limited)
  • – LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)
  • – Google (Google Ireland Limited)

Het doel van in3 hierbij is om onze bestaande Merchants van in3 uit te sluiten van onze marketinguitingen op Facebook, LinkedIn en Google. Daarnaast kunnen deze derde partijen de marketing van in3 juist wel richten op andere personen en organisaties die Facebook, LinkedIn en/of Google gebruiken, maar die nog geen klant zijn bij in3. Specifiek kan onze marketing gericht worden op personen en organisaties met profielkenmerken welke lijken op profielen van onze bestaande Merchants. Dit wordt ook wel ‘look-a-like audiences’ genoemd. Hiervoor worden (hashcodes van) e-mailadressen en/of telefoonnummers van onze Merchants vergeleken de met e-mailadressen en telefoonnummers die bekend zijn bij de betreffende platforms. Dit op een veilige en uiterst vertrouwelijke wijze, waardoor de betreffende platforms jouw e-mailadres en telefoonnummer niet te zien krijgen als je niet met hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer een account hebt bij de betreffende platforms.

Overig
in3 kan je persoonsgegevens aan derden verstrekken in het kader van een overname van haar onderneming, zoals een potentiële koper of haar adviseurs, of om haar rechtspositie of rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Tenslotte kan in3 je gegevens met autoriteiten delen als dat wettelijk verplicht is. Dit doet in3 echter alleen als de autoriteiten aantonen dat dit een voor in3 geldende verplichting is.

Wanneer in3 gegevens deelt als hier vermeld, neemt zij alle wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om te zorgen de gegevens zorgvuldig worden beveiligd.

in3 verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

5. Overzicht Doeleinden, Grondslagen en Bewaartermijnen

SegmentGegevensDoelJuridische grondslagBewaartermijn
Bedrijfsvoering.Naam en adres Merchant, naam contactpersoon, functie, emailadres en telefoonnummer.Om de diensten van in3 uit te voeren, te beheren en voor interne processen, waaronder het sturen van betaaloverzichten en incassodiensten.Gerechtvaardigd belang (Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG). in3 heeft er een gerechtvaardigd belang bij om haar dienstverlening te kunnen uitvoerenTot 2 jaar na het laatste contact, tenzij een langere bewaartermijn nodig is om te voldoen aan wetgeving.
Daarnaast gelden er wettelijke (bewaar)plichten voor in3 (Artikel 6 lid onder c van de AVG).
Bestrijding van fraude en witwassen, alsmede deNaam, adres, emailadres, telefoonnummer, belang in de Merchant enOm te voldoen aan de toepasselijke richtlijnen en wetgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.Het voldoen aan een wettelijke plicht (Artikel 6 lid onder c van de AVG).Tot 5 jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie.
uitvoering van sanctieregels.gegevens ter verificatie van de identiteit.
Intern beheer en financiering.Naam en adres Merchant, naam contactpersoon, functie, emailadres en telefoonnummer.Om de dienstverlening van in3 te financieren en in het geval van een geheel of gedeeltelijke overname van in3 door een derde partij.Gerechtvaardigd belang (Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG).Tot 2 jaar na het laatste contact.
in3 heeft er een gerechtvaardigd belang bij om haar dienstverlening te financieren en haar onderneming over te kunnen dragen. Derde partijen die de financiering verstrekken of de onderneming verkrijgen hebben belang bij de verkrijging van gegevens om hun rechten te kunnen uitoefenen.
Verdediging / vaststelling rechtenNaam, adres, emailadres, telefoonnummer, naam contactpersoon, functie, belang in de Merchant enOm in3’s juridische positie of rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.Gerechtvaardigd belang (Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG). in3 heeft er een gerechtvaardigd belang bij om haar juridische positie en rechten vast te kunnen stellen, uit te kunnen oefenen en te kunnen verdedigen.Gedurende het geschil en voor 5 jaar daarna.
gegevens ter verificatie van de identiteit.
Marketing en website.IP-adres en andere technische gegevens.Het kunnen bieden van een goed werkende website.Op basis van ons gerechtvaardigde belang (Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG) om een goed werkende website te bieden aan het publiek.Tot 30 dagen na bezoek van de website.
e-mailadres en telefoonnummer.Het leveren van doelgerichte marketing op de platforms van Facebook, LinkedIn en Google.Op basis van ons gerechtvaardigde belang (Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG) om effectieve en efficiënte marketing te voeren op platforms van derden.Tot 2 jaar na einde zakelijke relatie.
e-mailadres.Nieuwsbrieven.Toestemming (Artikel 6 lid 1 onder a van de AVG).Zolang je hiervoor toestemming hebt gegeven en deze niet hebt ingetrokken.

6. Hoe in3 gegevens beschermt

in3 neemt passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. Daarbij let in3 er vooral op dat je gegevens niet bij onbevoegden terechtkomen en dat de toegang tot onze systemen afdoende is afgeschermd.

7. Welke rechten heb je?

Inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die in3 van je heeft.

Correctie: in3 zorgt ervoor dat de gegevens die in3 van je heeft kloppen en actueel zijn. Je kunt in3 vragen om informatie te wijzigen of verwijderen wanneer iets in je gegevens niet klopt.

Verwijdering: je hebt het recht om verwijdering van je gegevens aan te vragen als de gegevens onjuist zijn of niet relevant. in3 heeft niet altijd de mogelijkheid om alle gegevens direct te verwijderen in verband met wettelijke bewaartermijnen of de uitvoering van de overeenkomst met de Merchant.

Bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen elke verwerking die volgens de tabel onder 5 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van in3 in verband met jouw specifieke situatie.

Dataportabiliteit: als je persoonsgegevens automatisch worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst heb je het recht om te vragen om een kopie van jouw persoonsgegevens in een leesbaar format voor overdracht aan een andere partij.

Verzoeken om bovenstaande rechten uit te oefenen kun je sturen naar privacy@payin3.nl. in3 kan voor de behandeling van je verzoek vragen stellen om je identiteit te verifiëren.

Klachten: in3 hecht veel waarde aan klantenservice. Mocht je verzoeken of klachten hebben rondom de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan gerust contact op met ons via privacy@payin3.nl. in3 zal haar best doen om jou te helpen. Mocht je het niet eens zijn met onze werkwijze, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Wijzigingen van deze privacyverklaring

in3 kan deze verklaring aanpassen als zij haar verwerking van persoonsgegevens wijzigt. Ook kan het zijn dat deze verklaring wijzigt als gevolg van wijzigingen in wetgeving. Je kunt de meest actuele versie van deze privacyverklaring opvragen via privacy@payin3.nl. Deze is ook te vinden op de website van in3.

De laatste wijziging in deze Merchantprivacyverklaring vond plaats in september 2022.