In3 Merchantprivacyverklaring

in3 Merchantprivacyverklaring

Inhoudsopgave

1. Inleiding

De betaalmethode in3 Garant is een dienst van in3 NL B.V. handelend onder de naam in3 (in3). In het kader van het uitvoeren van haar werkzaamheden verwerkt in3 je persoonsgegevens omdat je werkzaam bent ten behoeve van een (web)winkel die of ander bedrijf dat in3 Garant aanbiedt of wil aanbieden aan haar klanten (een Merchant). Ook kan het zijn dat je de uiteindelijke belanghebbende (ubo), bestuurder of vertegenwoordiger bent van de Merchant. In deze merchantprivacyverklaring informeert in3 je over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Zij moet dat doen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van je gegevens?

in3 is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens.

De contactgegevens van in3:

Naam:in3 NL B.V.
Adres:Meerenakkerweg 1a
5652 AR Eindhoven
E-mail:privacy@payin3.nl
Kvk nummer:59234784

3. Welke gegevens gebruikt in3 en waarvoor?

3.1 Je bent werkzaam ten behoeve van de Merchant of naamgever van de Merchant

Bij het aangaan van een zakelijke relatie, vanaf het moment van de informatie aanvraag tot en met de uitvoering van de betaalmethode in3, legt in3 je gegevens vast. Dit betreft: naam van de Merchant, naam contactpersoon, functietitel, e-mailadres en direct (mobiel) telefoonnummer. Deze gegevens gebruikt in3 voor communicatie ten behoeve van het uitvoeren van haar overeenkomst met de Merchant en voor de interne administratie en het beheer van de organisatie. in3 ontvangt deze informatie van jou of andere contactpersonen van Merchant. 

3.2 Je bent uiteindelijk belanghebbende, bestuurder of vertegenwoordiger van de Merchant

Voor doeleinden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en sanctieregels registreert in3 je naam, geboortedatum, geboorteland, adres, postcode en woonplaats, alsmede je direct of indirect belang in de onderneming van de Merchant. Ook registreert in3 een kopie van je paspoort of identiteitsbewijs om je identiteit te verifiëren. in3 kan ook andere informatie bewaren die is ontvangen om jouw identiteit te verifiëren.in3 ontvangt deze informatie van de relevante Payment Service Provider. 

4. Marketing

n3 kan jouw gegevens delen met derde partijen in het kader van haar marketingactiviteiten. Specifiek gaat het om de volgende partijen (Marketingpartijen): 

– Facebook (Meta Platforms Ireland Limited) 

– LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company) 

– Google (Google Ireland Limited) 

Het doel van in3 hierbij is om haar bestaande Merchants uit te sluiten van haar marketinguitingen via de Marketingpartijen. Daarnaast stellen de Marketingpartijen in3 in staat om haar marketing te richten op personen en organisaties die Facebook, LinkedIn en/of Google gebruiken maar nog geen Merchant zijn bij in3. Specifiek kan in3 haar marketing richten op personen en organisaties met profielkenmerken die lijken op profielen van haar bestaande Merchants. Dit wordt ook wel ‘look-a-like audiences’ genoemd. Hiervoor worden (hashcodes van) e-mailadressen en/of telefoonnummers van bestaande Merchants van in3 vergeleken met de e-mailadressen en telefoonnummers die bekend zijn bij de Marketingpartijen. Dit gebeurt op een veilige en uiterst vertrouwelijke wijze, waardoor de Marketingpartijen jouw e-mailadres en telefoonnummer niet te zien krijgen als je niet met hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer een account hebt bij die Marketingpartijen. Als je wil weten hoe deze Marketingpartijen omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je hier de privacyverklaringen vinden van Facebook, LinkedIn en Google. 

5. Met wie deelt in3 je gegevens verder?

Dienstverlening

in3 maakt verder gebruik van derde partijen die in3 faciliteren. Deze partijen helpen bij onder meer het sturen van de betaaloverzichten en incassodiensten en krijgen in dat kader namen van Merchants.  

Financiering

Verder kan in3 gegevens delen met derde partijen om haar dienstverlening te financieren. In dat kader draagt zij haar vorderingen op consumenten die gebruikmaken van de betaalmethode in3 en haar vorderingen op Merchants in verband met de vergoeding die zij van Merchants ontvangt voor het gebruik van in3door consumenten (gezamenlijk de Vorderingen) over aan haar financiers.Deze partij kan de Vorderingenten behoeve van de financiering verpanden. Ook kan in3 de Vorderingen ter incasso overdragen aan derden.Daarbij krijgen deze partijen de namen en de adresgegevens van Merchants om over de Vorderingen tebeschikken, de betalingsverplichtingen te beheren en de betalingen te kunnen innen.  Ook kan in3 gegevens verstrekken aan haar financiers  vanUBO’s, bestuurders en vertegenwoordigers van Merchants om te voldoen aan wettelijke sanctieregelingen.  

Overig

Ook kan in3 je persoonsgegevens aan derden verstrekken in het kader van een overname van haar onderneming, zoals een potentiële koper of haar adviseurs, of om haar rechtspositie of rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. 

Tenslotte kan in3 je gegevens met autoriteiten delen als dat wettelijk verplicht is. Dit doet in3 echter alleen als de autoriteiten aantonen dat dit een voor in3 geldende verplichting is. 

Wanneer in3 gegevens deelt als hier vermeld, neemt zij alle wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om te zorgen de gegevens zorgvuldig worden beveiligd. 

in3 verwerkt jouw gegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie. Bij bepaalde activiteiten kunnen gegevens verwerkt worden buiten de Europese Unie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Marketingpartijen. Dit zijn wereldwijde organisaties, waardoor gegevens buiten de grenzen van de Europese Unie verwerkt kunnen worden. Wanneer dat gebeurt, wordt er gezorgd voor passende maatregelen zodat er wordt voldaan aan de AVG. Bijvoorbeeld door het sluiten van de nodige standaardcontractbepalingen (zgn. Standard Contractual Clauses) welke zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Eventuele vragen over de doorgifte van gegevens of de getroffen waarborgen kun je stellen aan privacy@payin3.nl. 

6. Overzicht Doeleinden, Grondslagen en Bewaartermijnen

 

SegmentGegevensDoelJuridische grondslagBewaartermijn

Bedrijfsvoering.

Naam en adres Merchant, naam contactpersoon, functie, e-mailadres en telefoonnummer.

Om de diensten van in3 uit te voeren, te beheren en voor interne processen, waaronder het sturen van betaaloverzichten en incassodiensten.

Gerechtvaardigd belang (art. 6(1)(f) AVG). in3 heeft er een gerechtvaardigd belang bij om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren

 

Daarnaast moet in3 zich houden aan wettelijke (bewaar)plichten (art. 6(1)(c) AVG).

 

2 jaar na het laatste contact, tenzij een langere bewaartermijn nodig is om te voldoen aan wetgeving.

Bestrijding van fraude en witwassen, alsmede de

Uitvoering van sanctieregels.

Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, belang in de Merchant en

gegevens ter verificatie van de identiteit.

 

Om te voldoen aan de toepasselijke richtlijnen en wetgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Wettelijke (bewaar)plicht (art. 6 (1)(c) AVG).

5 jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie.

Intern beheer en financiering.

Naam en adres Merchant, naam contactpersoon, functie, e-mailadres en telefoonnummer.

Om de dienstverlening van in3 te financieren en in het geval van een geheel of gedeeltelijke overname van in3 door een derde partij.

Gerechtvaardigd belang (art. 6(1)(f) AVG). in3 heeft er een gerechtvaardigd belang bij om haar dienstverlening te financieren en haar onderneming over te kunnen dragen. Derde partijen die de financiering verstrekken of de onderneming verkrijgen hebben belang bij de verkrijging van gegevens om hun rechten te kunnen uitoefenen.

2 jaar na het laatste contact.

Verdediging / vaststelling rechten.

Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, naam contactpersoon, functie, belang in de Merchant en

gegevens ter verificatie van de identiteit.

 

Om in3’s juridische positie of rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Gerechtvaardigd belang (art. 6(1)(f) AVG). in3 heeft er een gerechtvaardigd belang bij om haar juridische positie en rechten vast te kunnen stellen, uit te kunnen oefenen en te kunnen verdedigen.

Gedurende het geschil en voor 5 jaar daarna.

Marketing en website.

IP-adres en andere technische gegevens.

Het kunnen bieden van een goed werkende website.

Gerechtvaardigd belang (art. 6(1)(f) AVG) om een goed werkende website te bieden aan het publiek.

30 dagen na bezoek van de website.

E-mailadres en telefoonnummer.

Het leveren van doelgerichte marketing op de platforms van de Marketingpartijen.

Gerechtvaardigd belang (art. 6(1)(f) AVG) om effectieve en efficiënte marketing te voeren op de platforms van de Marketingpartijen.

2 jaar na einde zakelijke relatie.

E-mailadres.

Nieuwsbrieven.

Toestemming (art. 6(1)(a) AVG).

Zolang je hiervoor toestemming hebt gegeven en deze niet hebt ingetrokken.

7. Hoe in3 gegevens beschermt 

in3 neemt passende beveiligingsmaatregelen voor je persoonsgegevens. Daarbij let in3 er vooral op dat je gegevens niet bij onbevoegden terechtkomen en dat de toegang tot onze systemen afdoende is afgeschermd. 

8. Welke rechten heb je?

Inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die in3 van je heeft.

Correctie: in3 zorgt ervoor dat de gegevens die in3 van je heeft kloppen en actueel zijn. Je kunt in3 vragen om informatie te wijzigen of verwijderen wanneer iets in je gegevens niet klopt.

Verwijdering: je hebt het recht om verwijdering van je gegevens aan te vragen als de gegevens onjuist zijn of niet relevant (meer) zijn. in3 heeft niet altijd de mogelijkheid om alle gegevens direct te verwijderen in verband met de wettelijke bewaartermijnen of de uitvoering van de betaalovereenkomst.

Bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen elke verwerking die volgens de tabel onder 5 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van in3 in verband met jouw specifieke situatie.

Dataportabiliteit: als je persoonsgegevens automatisch worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst heb je het recht om te vragen om een machine leesbaar format voor overdracht aan een andere partij.

Verzoeken om bovenstaande rechten uit te oefenen kun je sturen naar privacy@payin3.nl. in3 kan voor de behandeling van je verzoek vragen stellen om je identiteit te verifiëren.

Klachten: in3 hecht veel waarde aan klantenservice. Mocht je verzoeken of klachten hebben rondom de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan gerust contact op met ons via privacy@payin3.nl. in3 zal haar best doen om jou te helpen. Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

9. Wijzigingen van deze privacyverklaring

in3 kan deze verklaring aanpassen als zij haar verwerking van persoonsgegevens wijzigt. Ook kan het zijn dat deze verklaring wijzigt als gevolg van wijzigingen in wetgeving. Je kunt de meest actuele versie van deze merchantprivacyverklaring opvragen via privacy@payin3.nl. Deze is ook te vinden op de website van in3. 

Deze merchantprivacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juni 2023.