Consumentprivacyverklaring Capayable B.V. 

Consumentprivacyverklaring Capayable B.V.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

De betaalmethode in3 Garant is een dienst van Capayable B.V. handelend onder de naam in3 (in3).
De bescherming van privacy is belangrijk voor in3. Deze Consumentprivacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens in3 verzamelt en hoe in3 hiermee omgaat. Daarnaast licht deze Consumentprivacyverklaring toe welke rechten je hebt. Ook vermeldt het hoe je deze kunt uitoefenen. Deze Consumentprivacyverklaring is al van toepassing als je onze website bezoekt. Daarnaast geldt het voor het afnemen van onze diensten.

2. Gegevensverantwoordelijke

in3 is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens volgens deze Consumentprivacyverklaring.
de contactgegevens van in3
Capayable B.V.
Meerenakkerweg 1a
5652 AR Eindhoven
klantenservice@payin3.nl
Kvk nummer: 59234784

3. Welke gegevens verwerkt in3 en waarvoor?

in3 verwerkt je gegevens als je gebruik maakt van onze diensten.

 • 3.1 Gegevens die jij verstrekt
  in3 verwerkt persoonsgegevens die jij verstrekt wanneer je:

  • – een bestelling plaatst bij een webshop en kiest voor in3 Garant;
  • – een account bij ons aanmaakt;
  • – contact opneemt met onze klantenservice;
 • Deze gegevens bestaan uit:
  • – persoonlijke informatie: naam, e-mailadres, postadres, geboortedatum, telefoonnummer.
  • – bestelinformatie: gegevens met betrekking tot je bestellingen
  • – betaalinformatie: rekeningnummer en gegevens met betrekking tot betalingen bij in3
  • – communicatie informatie: informatie met betrekking tot de communicatie met onze klantenservice
 • Deze informatie is nodig om onze dienst uit te voeren en voor doeleinden van klantenservice. in3 gebruikt jouw e-mailadres ook voor het toesturen van nieuwsbrieven indien je je daarvoor op onze website hebt ingeschreven.
 • 3.2. Gegevens die in3 verzamelt wanneer je een aanvraag doet voor in3 Garant
  Wanneer je een aanvraag doet om onze betaalmethode te gebruiken, verwerkt in3 daarnaast jouw kredietbeoordeling en de criteria die daaraan ten grondslag liggen (in paragraaf 4 hieronder wordt dit verder toegelicht). Deze informatie heeft in3 nodig om te beoordelen of je gebruik kunt maken van onze diensten. Dit doet in3 om in3 Garant op een verantwoorde manier aan jou aan te kunnen bieden en te kunnen uitvoeren.

4 Geautomatiseerde kredietbeoordeling

In welk geval vindt een geautomatiseerde kredietbeoordeling plaats?
Als je kiest voor in3 Garant betalen moet in3 beoordelen of dit op een verantwoorde manier mogelijk is. Wanneer je geen bekende klant bent voor in3, doet zij dit op basis van een geautomatiseerde real-time risicotoets. Ben je wel een bekende klant, dan bepaalt in3 op basis van je betaalhistorie bij in3 of in3 je verzoek accepteert.

Wat houdt de kredietbeoordeling in en wat zijn de gevolgen?
Voor de kredietbeoordeling toetst in3 je naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer aan handelsinformatiebureau Experian. Vervolgens krijgt in3 van Experian een creditscore. Op basis daarvan neemt in3 geautomatiseerd het besluit of je gebruik kunt maken van in3 Garant. Dit gaat als volgt.
in3 controleert jouw naam en adres zodat zij zeker weet dat deze gegevens kloppen. in3 kijkt ook in het faillissementsregister, registers van surseance van betaling en handelingsonbekwaamheid om te bepalen of je aan je betaalverplichtingen kunt voldoen. Verder kijkt in3 om deze reden of er schulden bestaan op hetzelfde adres. in3 controleert ook of je negatieve registraties op jouw naam hebt. Een negatieve registratie krijg je als je betalingsachterstanden hebt bij andere voorzieningen, zoals je telefoonabonnement of energiemaatschappij. Tenslotte kijkt in3 of je de afgelopen 30 dagen meer dan 2 kredietaanvragen hebt gedaan. Zo beschermt in3 je tegen overkreditering.

Hoe lang wordt de kredietbeoordeling bewaard?
in3 bewaart de gegevens die ten grondslag liggen aan de creditscore om daar uitleg over te geven als je dat vraagt. Verder doet in3 dit om haar beleid op het gebied van de kredietbeoordeling en fraudebestrijding te controleren. Experian bewaart jouw aanvraag 30 dagen zodat zij dit in aanmerking kan nemen bij nieuwe kredietaanvragen in dezelfde periode.

Waarom is de kredietbeoordeling nodig?
in3 doet de geautomatiseerde kredietbeoordeling om de overeenkomst tot het leveren van in3 Garant met jou te kunnen sluiten en uit te voeren. in3 heeft daarbij ook een gerechtvaardigd belang. Zonder deze toets kan in3 immers niet beoordelen of zij de betalingen kan innen en of jij de betaalverplichtingen kunt nakomen. Ook moet in3 weten of gespreide betaling in jouw geval verantwoord is. Omdat in3 heel veel aanvragen krijgt, moet zij dit geautomatiseerd doen. De methoden die in3 gebruikt worden regelmatig getest om te waarborgen dat deze eerlijk, doelgericht en onbevooroordeeld blijven. Je kunt in3 echter altijd vragen om een menselijke beoordeling van jouw individuele situatie.

Inzage, bezwaar en menselijke beoordeling
Als in3 jouw verzoek afwijst om gebruik te maken van in3 Garant, kun je het volgende doen. In de eerste plaats kun je vragen om inzage in de persoonsgegevens die in3 Garant daaraan ten grondslag heeft gelegd en de logica van de beslissing. Als de persoonsgegevens niet kloppen, kun je daarvan correctie of verwijdering vragen. Als je vindt dat de afwijzing gezien de gegevens niet terecht is, kun je daartegen bezwaar maken. Ook kun je ons vragen om alsnog een menselijke beoordeling van je kredietwaardigheid te maken. Je kunt deze verzoeken doen door een mail te sturen aan klantenservice@payin3.nl. in3 zal je voor de behandeling van jouw verzoek vragen stellen om je identiteit te verifiëren.

5. Met wie deelt in3 je gegevens?

in3 maakt gebruik van derde partijen die in3 Garant faciliteren. Deze partijen helpen bij onder meer het sturen van de betaaloverzichten, incassodiensten, fraudebestrijding en het beoordelen van kredietwaardigheid. Vragen over deze partijen en over hun wijze van gegevensverwerking kun je stellen aan in3 via privacy@payin3.nl
Verder kan in3 gegevens met autoriteiten delen als dat wettelijk verplicht is. Dit doet in3 echter alleen als de autoriteiten aantonen dat dit voor in3 een verplichting is.

Ook kan in3 gegevens delen met derde partijen om haar dienstverlening te financieren. In dat kader draagt zij haar vorderingen op consumenten die gebruikmaken van de betaalmethode in3 Garant (de Vorderingen) over aan in3 Finance I B.V. (in3 Finance). in3 Finance kan de Vorderingen verpanden aan derden. Ook kan in3 Finance de Vorderingen ter incasso overdragen aan derden of terugoverdragen aan de webshop waar jij de bestelling hebt geplaatst. Daarbij krijgen deze partijen jouw gegevens om over de Vorderingen te beschikken, de betalingsverplichtingen te beheren en betalingen te kunnen afhandelen. De consumentprivacyverklaring van in3 Finance vind je hier: https://payin3.eu/nl/consumentenprivacyverklaring-in3-finance/.

Tenslotte kan in3 jouw gegevens aan derden verstrekken in het kader van een overname van haar onderneming zoals een potentiële koper of haar adviseurs, of om haar rechtspositie of rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer in3 je gegevens deelt als hier vermeld, neemt zij alle wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om te zorgen dat je gegevens zorgvuldig worden beveiligd.

in3 verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Daarnaast stuurt zij je gegevens niet naar derden voor direct marketing, verkoop op afstand of marktonderzoeken, tenzij je hier toestemming voor hebt gegeven.
in3 verwerkt (of stuurt) geen persoonsgegevens naar landen buiten de EU.

6. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen

in3 verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden en op de grondslagen zoals hieronder gespecificeerd. Verder kun je zien hoe lang in3 bepaalde gegevens bewaart.

6.1 Doeleinden

SegmentGegevensDoel (waarvoor verwerkt in3 je gegevens?)Juridische grondslag (waarom mag in3 je gegevens verwerken) AutomatischBewaartermijn
Identificatie, Risico & Fraude ManagementNaam, geboortedatumOm je identiteit te bevestigen en je persoonsgegevens te verifiëren.Totstandkoming en uitvoering kredietovereenkomst (Art. 6 b AVG)Ja2 jaar na einde klantrelatie
Naam, adres, geboortedatum emailadres, telefoonnummer,

Faillissement, surseance, curatele j/n, aantal kredietaanvragen afgelopen maand, bekend betalingsgedrag, schulden op hetzelfde adres

Om je gegevens te controleren bij een kredietagentschap( geautomatiseerde kredietbeoordeling) en daarna voor klantenservicedoeleindenTotstandkoming en uitvoering van de kredietovereenkomst (art 6 a en 22 lid 2 a AVG)

Gerechtvaardigde belangen (art 6f AVG) aangezien In3 er een gerechtvaardigd belang bij heeft alleen overeenkomsten aan te gaan met consumenten die aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Het is ook in het belang van de consument om beschermd te worden tegen overkreditering,

Ja 1 jaar na aanvraag
Administratie van betalingen & klantenserviceNaam, adres, rekeningnummer, e-mailadres, telefoonnummer, te betalen bedragenOm betalingen en klantgegevens te beheren, toetsen van toekomstige aanvragen en voor doeleinden van klantenservice,

 

Totstandkoming en uitvoering van de kredietovereenkomst (art 6 a AVG)

Gerechtvaardigde belangen om alleen overeenkomsten aan te gaan met consumenten die aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Het is ook in het belang van de consument om beschermd te worden tegen overkreditering (art 6f AVG)

Wettelijke bewaarverplichtingen (art 6c AVG)

 

 

2 jaar na einde klantrelatie, tenzij wettelijke bewaarplicht
AccountbeheerNaam, adres, rekeningnummer, e-mailadres, telefoonnummer, te betalen bedragen, bestelhistorie, betaalhistorieOm de klant inzage te geven in acountinformatie en bestelhistorie, toetsen van toekomstige aanvragenUitvoering van de accountovereenkomst, kredietovereenkoms t(Art. 6 a).

Op basis van ons gerechtvaardigd belang voor klantenservice doeleinden en om geen kredietovereenkomsten aan te gaan met klanten die in het verleden niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan(art. 6 f)

 

Totdat de klant het account beëindigt en 1 jaar daarna
Administratie betalingen & klantenservice niet betalende klantenNaam, adres, emailadres, telefoonnummer, te betalen bedragen ten aanzien van onbetaalde vorderingenOm toekomstige aanvragen te beoordelenGerechtvaardigd belang van in3 om geen kredietovereenkomsten aan te gaan met klanten die in het verleden niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan(art 6 f AVG)5 jaar na einde klantrelatie
Naam, adres, te betalen bedragenOm de dienstverlening van in3 te financieren en in het geval van een geheel of gedeeltelijke overname van in3 door een derde partijGerechtvaardigd belang van in3 om haar dienstverlening te financieren en haar onderneming te kunnen overdragen en gerechtvaardigde belangen van derden die de financiering verstrekken, resp de onderneming verkrijgen( artikel 6 onder f AVG)2 jaar na einde klantrelatie
e-mailadresnieuwsbrievenToestemming (artikel 6 lid 1 onder a AVG)Zolang je hiervoor toestemming hebt gegeven en deze niet hebt ingetrokken
Verdediging / vaststelling rechtenNaam, adres, emailadres, telefoonnummer, te betalen bedragenOm in3’s juridische positie of rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigenGerechtvaardigd belang (artikel 6 f AVG). In3 heeft er een gerechtvaardigd belang bij om haar juridische positie en rechten vast te kunnen stellen, uit te kunnen oefenen en te kunnen verdedigen.Gedurende het geschil en voor 5 jaar daarna.

7. Welke rechten heb je?

Inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die in3 van je heeft.

Correctie: in3 zorgt ervoor dat de gegevens die in3 van je heeft kloppen en actueel zijn. Je kunt in3 vragen om informatie te wijzigen of verwijderen, wanneer iets in je gegevens niet klopt.

Verwijdering: je hebt het recht om verwijdering van je gegevens aan te vragen als de gegevens onjuist zijn of niet relevant. Je kunt in3 ook te allen tijde verzoeken je account te verwijderen. in3 heeft niet altijd de mogelijkheid om alle gegevens direct te verwijderen in verband met de wettelijke bewaartermijnen of uitvoering van de betaalovereenkomst.

Bezwaar en menselijke beoordeling: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en om een menselijke beoordeling te vragen voor zover deze de geautomatiseerde kredietbeoordeling betreft. Zie hierboven onder 4.

Bezwaar: Verder kun je bezwaar maken tegen elke verwerking die volgens de tabel onder 6 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van in3, mocht je van mening zijn dat dit onjuist of onterecht gebeurt of in verband met jouw specifieke situatie.

Verzoeken om bovenstaande rechten uit te oefenen kun je met opgave van redenen sturen naar privacy@payin3.nl. in3 kan voor de behandeling van je verzoek vragen stellen om je identiteit te verifiëren.

Toestemming intrekken: wanneer in3 persoonsgegevens verwerkt op basis van je toestemming, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, heb je het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. Dit kun je doen via de in3 website, via de link onder in de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar klantenservice@payin3.nl.

Dataportabiliteit: als je persoonsgegevens automatisch worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst, heb je het recht om te vragen om een leesbaar format voor overdracht aan een andere partij.

Klachten: je kunt een klacht aangaande gegevensbescherming indienen via privacy@payin3.nl of bij de autoriteit via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Hoe beveiligt in3 jouw gegevens?

in3 neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, overdracht, vernietiging of andere ongeautoriseerde verwerkingen. De veiligheidsmaatregelen omvatten firewalls, encryptie, gebruik van beveiligde IT-omgevingen, toegangscontrole, training aan personeel dat met je gegevens werkt en de zorgvuldige selectie van derden die persoonsgegevens voor ons gaan verwerken. Daarnaast is toegang tot jouw informatie beperkt tot alleen personeel van in3 dat je gegevens nodig heeft voor de uitvoering van zijn/haar functie.

9. Andere websites

Onze website kan verwijzen naar andere websites. in3 is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of inhoud van deze websites. We adviseren je om de privacyverklaringen en algemene voorwaarden van deze websites te lezen voor gebruik.

10. Gebruik van cookies en soortgelijke technologie

Ieder bezoek aan de in3 omgeving wordt automatisch geregistreerd. Hierbij verzamelen wij de volgende informatie:

 • – datum en tijd van je bezoek aan de in3 website;
 • – website vanaf waar je naar de in3 omgeving komt;

Dit gebeurt door middel van Cookies en soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk worden opgeslagen in de browser cache van gebruikers wanneer een website wordt bezocht. Onze website gebruikt cookies die noodzakelijk zijn voor het draaien van de site en om onze interactie met jou mogelijk te maken. Verder gebruikt in3 analytische cookies van Google Analytics en Hotjar om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website en om onze website gebruikersvriendelijker te maken. in3 heeft Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder verzamelt in3 je IP-adres, device ID’s en overige device informatie zoals browser en operating system. Deze informatie verzamelt in3 voor analyses op het gebied van fraudebestrijding. Dit doet zij om haar beleid hierop te kunnen afstemmen.

Als je bezwaar hebt tegen de analytische informatieverzameling, kun je hier je instellingen aanpassen. In dat geval gebruiken wij alleen nog de noodzakelijke cookies.

Een overzicht van de cookies die wij gebruiken, wat de cookies doen, hoe lang ze geldig zijn en wie er toegang toe heeft, vind je hier.

Wanneer je geen cookies op je computer wilt, kun je het gebruik hiervan blokkeren via je browserinstellingen. Hou er rekening mee dat sommige mogelijkheden op de website alleen werken als je cookies toestaat.
Je kunt ook cookies uit je browsergeschiedenis verwijderen. Door het verwijderen van de cookies op een regelmatige basis, kun je het gebruikersprofiel wat daarmee is opgebouwd veranderen. Het verwijderen van cookies stopt echter niet het verzamelen van de data, het verwijdert slechts het profiel gebaseerd op de eerdere browsegeschiedenis.

11. Wijzigingen Consumentprivacyverklaring

in3 voert constant verbeteringen door op haar website en haar betaalmethode. Om die reden behoudt in3 zich het recht voor om haar Consumentprivacyverklaring te wijzigen door de wijzigingen op haar website te vermelden. Wijzigingen kunnen ook worden gemaakt door verandering in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere regelgeving of jurisprudentie hierover. We adviseren de inhoud van de Consumentprivacyverklaring regelmatig te controleren.

12. Vragen over gegevensbescherming

in3 heeft een functionaris gegevensbescherming die elke dag bezig is met de bescherming van jouw gegevens. Heb je vragen over de Consumentprivacyverklaring of de bescherming van persoonsgegevens binnen in3? Neem dan contact op via privacy@payin3.nl.

De laatste wijziging in deze Consumentprivacyverklaring vond plaats in mei 2022.