Consumentprivacyverklaring Capayable B.V. 

privacyverklaring Capayable B.V.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

De betaalmethode in3 Garant is een dienst van Capayable B.V. handelend onder de naam in3 (hierna “in3”).
De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor in3. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens in3 verzamelt en hoe in3 hiermee omgaat. Daarnaast licht deze privacyverklaring toe welke rechten je hebt en hoe je deze kunt uitoefenen. Deze privacyverklaring is al van toepassing als je onze website bezoekt en/of onze app downloadt. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer je onze diensten gebruikt.

2. Gegevensverantwoordelijke

in3 is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.
De contactgegevens van in3

Naam:Capayable B.V.
Adres:Adres: Meerenakkerweg 1a
5652 AR Eindhoven
E-mailklantenservice@payin3.nl
KvK nummer59234784

3. Welke gegevens verwerkt in3 en waarvoor?

in3 verwerkt je gegevens als je onze website bezoekt, contact met ons opneemt en wanneer je gebruik maakt of hebt gemaakt van onze diensten.

 • 3.1 Gegevens die jij verstrekt
  in3 verwerkt de gegevens die jij aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer je:

  • – een bestelling plaatst bij een webshop en kiest voor betalen via in3 Garant;
  • – een account bij ons aanmaakt; of
  • – contact opneemt met onze klantenservice;
 • Deze gegevens bestaan uit:
  • – contactgegevens zoals: naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
  • – bestelinformatie, zoals bestelde producten, naam van de verkoper, datum van aankoop;
  • – betaalinformatie, zoals rekeningnummer en gegevens met betrekking tot betalingen bij in3;
  • – communicatie informatie, zoals informatie met betrekking tot de communicatie met onze klantenservice;
  • – overige informatie, zoals geboortedatum voor leeftijdsverificatie.
 • Deze informatie is nodig om onze dienst aan jou te leveren en voor de doeleinden die daar redelijkerwijs mee samenhangen, zoals onze van klantenservice en marketing. in3 gebruikt jouw e-mailadres ook voor het toesturen van nieuwsbrieven indien je je daarvoor op onze website hebt ingeschreven.
 • 3.2. Gegevens die in3 verzamelt
  Wanneer je een aanvraag doet om onze betaalmethode te gebruiken, verwerkt in3 daarnaast jouw kredietbeoordeling en de criteria die daaraan ten grondslag liggen (in paragraaf 4 hieronder wordt dit verder toegelicht). Deze informatie heeft in3 nodig om te beoordelen of je gebruik kunt maken van onze diensten. Dit doet in3 om in3 Garant op een verantwoorde manier aan jou aan te kunnen bieden en te kunnen uitvoeren.

4 Geautomatiseerde kredietbeoordeling

In welk geval vindt een geautomatiseerde kredietbeoordeling plaats?
Als je kiest voor in3 Garant betalen moet in3 beoordelen of dit op een verantwoorde manier mogelijk is. Wanneer je geen bekende klant bent voor in3, doet zij dit op basis van een geautomatiseerde real-time risicotoets. Ben je wel een bekende klant, dan bepaalt in3 mede op basis van je betaalhistorie bij in3 of in3 je verzoek accepteert.

Wat houdt de kredietbeoordeling in en wat zijn de gevolgen?
Voor de kredietbeoordeling toetst in3 je naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer aan handelsinformatiebureau Experian. Vervolgens krijgt in3 van Experian een creditscore. Op basis daarvan neemt in3 geautomatiseerd het besluit of je gebruik kunt maken van in3 Garant. Dit gaat als volgt.
in3 controleert jouw naam en adres zodat zij zeker weet dat deze gegevens kloppen. in3 kijkt ook in het faillissementsregister, registers van surseance van betaling en handelingsonbekwaamheid om te bepalen of je aan je betaalverplichtingen kunt voldoen. Verder kijkt in3 om deze reden of er schulden bestaan op hetzelfde adres. in3 controleert ook of je negatieve registraties op jouw naam hebt. Een negatieve registratie krijg je als je betalingsachterstanden hebt bij andere voorzieningen, zoals je telefoonabonnement of energiemaatschappij. Tenslotte kijkt in3 of je de afgelopen 30 dagen meer dan 2 kredietaanvragen hebt gedaan. Zo beschermt in3 je tegen overkreditering.

Hoe lang wordt de kredietbeoordeling bewaard?
in3 bewaart de gegevens die ten grondslag liggen aan de creditscore om daar uitleg over te geven als je dat vraagt. Verder doet in3 dit om haar beleid op het gebied van de kredietbeoordeling en fraudebestrijding te controleren en te verbeteren. Experian bewaart jouw aanvraag 30 dagen zodat zij dit in aanmerking kan nemen bij nieuwe kredietaanvragen in dezelfde periode.

Waarom is de kredietbeoordeling nodig?
in3 doet de geautomatiseerde kredietbeoordeling om de overeenkomst tot het leveren van in3 Garant met jou te kunnen sluiten en uit te kunnen voeren. in3 heeft daarbij ook een gerechtvaardigd belang. Zonder deze toets kan in3 immers niet beoordelen of zij de betalingen kan innen en of jij de betaalverplichtingen kunt nakomen. Ook moet in3 weten of gespreide betaling in jouw geval verantwoord is. Omdat in3 heel veel aanvragen krijgt, moet zij dit geautomatiseerd doen. De methoden die in3 gebruikt worden regelmatig getest om te waarborgen dat deze eerlijk, doelgericht en onbevooroordeeld blijven. Je kunt in3 echter altijd vragen om een menselijke beoordeling van jouw individuele situatie.

Inzage, bezwaar en menselijke beoordeling
Als in3 jouw verzoek afwijst om gebruik te maken van in3 Garant, kun je het volgende doen. In de eerste plaats kun je vragen om inzage in de persoonsgegevens die in3 Garant daaraan ten grondslag heeft gelegd en de logica van de beslissing. Als de persoonsgegevens niet kloppen, kun je daarvan correctie of verwijdering vragen. Als je vindt dat de afwijzing gezien de gegevens niet terecht is, kun je daartegen bezwaar maken. Ook kun je ons vragen om alsnog een menselijke beoordeling van je kredietwaardigheid te maken. Je kunt deze verzoeken doen door een mail te sturen aan klantenservice@payin3.nl. in3 zal je voor de behandeling van jouw verzoek vragen stellen om je identiteit te verifiëren.

5. Met wie deelt in3 je gegevens?

Dienstverlening

in3 maakt gebruik van derde partijen die in3 Garant faciliteren. Deze partijen helpen bij onder meer het sturen van de betaaloverzichten, incassodiensten, fraudebestrijding en het beoordelen van kredietwaardigheid. Vragen over deze partijen en over hun wijze van gegevensverwerking kun je stellen aan in3 via privacy@payin3.nl

Verder kan in3 gegevens met autoriteiten delen als dat wettelijk verplicht is. Dit doet in3 echter alleen als de autoriteiten aantonen dat dit voor in3 een verplichting is.

Financiering

Verder kan in3 gegevens delen met derde partijen om haar dienstverlening te financieren. In dat kader draagt zij haar vorderingen op consumenten die gebruikmaken van de betaalmethode in3 Garant (de Vorderingen) over aan in3 Finance I B.V. (in3 Finance). in3 Finance kan de Vorderingen verpanden aan derden. Ook kan in3 Finance de Vorderingen ter incasso overdragen aan derden of terugoverdragen aan de webshop waar jij de bestelling hebt geplaatst. Daarbij krijgen deze partijen jouw gegevens om over de Vorderingen te beschikken, de betalingsverplichtingen te beheren en betalingen te kunnen afhandelen. De privacyverklaring van in3 Finance vind je hier: https://payin3.eu/nl/consumentenprivacyverklaring-in3-finance/.

Marketing

in3 kan jouw gegevens ook delen met derde partijen in het kader van onze marketingactiviteiten. Specifiek gaat het om de volgende partijen:

 • – Facebook (Meta Platforms Ireland Limited)
 • – LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)
 • – Google (Google Ireland Limited)

Het doel van in3 hierbij is om onze bestaande klanten van in3 uit te sluiten van onze marketinguitingen op Facebook, LinkedIn en Google. Daarnaast kunnen deze derde partijen de marketing van in3 juist wel richten op andere personen die Facebook, LinkedIn en/of Google gebruiken, maar die nog geen klant zijn bij in3. Specifiek kan onze marketing gericht worden op personen met profielkenmerken welke lijken op profielen van onze bestaande klanten. Dit wordt ook wel ‘look-a-like audiences’ genoemd. Hiervoor worden (hashcodes van) e-mailadressen en/of telefoonnummers van onze klanten vergeleken de met e-mailadressen en telefoonnummers die bekend zijn bij de betreffende platforms. Dit op een veilige en uiterst vertrouwelijke wijze, waardoor de betreffende platforms jouw e-mailadres en telefoonnummer niet te zien krijgen als je niet met hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer een account hebt bij de betreffende platforms.

Overige

Tenslotte kan in3 jouw gegevens aan derden verstrekken in het kader van een overname van haar onderneming zoals een potentiële koper of haar adviseurs, of om haar rechtspositie of rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer in3 je gegevens deelt als hier vermeld, neemt zij alle wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om te zorgen dat je gegevens zorgvuldig worden beveiligd.

in3 verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Daarnaast stuurt zij je gegevens niet naar derden voor verkoop op afstand of marktonderzoeken, tenzij je hier toestemming voor hebt gegeven.

6. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen

in3 verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden en op de grondslagen zoals hieronder gespecificeerd. Verder kun je zien hoe lang in3 bepaalde gegevens bewaart.

6.1 Doeleinden

SegmentGegevensDoel (waarvoor verwerkt in3 je gegevens?)Juridische grondslag (waarom mag in3 je gegevens verwerken)Bewaartermijn
Identificatie, Risico & Fraude Management.Naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer.Om je identiteit te bevestigen en je persoonsgegevens te verifiëren.Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst (Artikel 6 lid 1 onder b van de AVG).Tot 2 jaar na einde klantrelatie.
Of je failliet bent, onder curatele staat, surseance van betaling hebt aangevraagd, en vergelijkbare registraties.Om je gegevens te controleren bij een kredietagentschap en om zelf bepaalde controles uit te voeren rondom kredietwaardigheid (geautomatiseerde kredietbeoordeling) en daarna voor klantenservicedoeleinden.Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst (Artikel 6 lid 1 onder b en artikel 22 lid 2 onder a en c van de AVG).Tot 1 jaar na de aanvraag.
Aantal kredietaanvragen afgelopen maand, bekend betalingsgedrag, schulden op hetzelfde adres.Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG) aangezien in3 er een gerechtvaardigd belang bij heeft alleen overeenkomsten aan te gaan met consumenten die aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Het is ook in het belang van de consument om beschermd te worden tegen overkreditering.
Rekeningnummer, adres, naam, IP-adres.Detecteren en eventueel registreren van fraude.Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG) aangezien in3 er een gerechtvaardigd belang bij heeft om zichzelf (maar ook andere klanten) te beschermen tegen fraude.Tot 5 jaar na de aanvraag waarbij fraude is vastgesteld.
Administratie van betalingen & klantenservice.Naam, adres, rekeningnummer, e-mailadres, telefoonnummer, te betalen bedragen.Om betalingen en klantgegevens te beheren.Totstandkoming en uitvoering van de kredietovereenkomst (Artikel 6 lid 1 onder b van de AVG).Tot 2 jaar na einde klantrelatie, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt die langer duurt, zoals het bewaren van financiële administratie voor 7 jaar.
Om toekomstige aanvragen te toetsen.Gerechtvaardigde belangen om alleen overeenkomsten aan te gaan met consumenten die aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Daarnaast is het ook in het belang van de consument om beschermd te worden tegen overkreditering (Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG).Gegevens van klanten die niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan blijven bewaard tot 5 jaar na einde klantrelatie, tenzij een wettelijke plicht geldt waardoor gegevens langer bewaard moeten worden.
Om klantenservice te kunnen bieden indien nodig.Wettelijke bewaarverplichtingen (Artikel 6 lid 1 onder c van de AVG).
Om te voldoen aan wettelijke administratieplichten.
Accountbeheer.Naam, adres, rekeningnummer, e-mailadres, telefoonnummer, te betalen bedragen, bestelhistorie, betaalhistorie.Om de klant inzage te geven in acountinformatie, zoals bestelhistorie, betaalhistorie en actuele klantgegevens.Uitvoering van de overeenkomst (Artikel 6 lid 1 onder b van de AVG).Tot 1 jaar nadat de klant het account heeft beëindigd.
Verder voor het toetsen van toekomstige aanvragen en klantenservicedoeleinden.Op basis van onze volgende gerechtvaardigde belangen (Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG): klantenservice doeleinden, om geen kredietovereenkomsten aan te gaan met klanten die in het verleden niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan, en ons gerechtvaardigde belang om accounts aan te bieden aan onze klanten.
Financiering.Naam, adres, te betalen bedragen, rekeningnummer, e-mailadres, klantnummer.Om de dienstverlening van in3 te financieren en in het geval van een geheel of gedeeltelijke overname van in3 of haar vorderingen door een derde partij.Gerechtvaardigd belang van in3 om haar dienstverlening te financieren en om vorderingen of de onderneming te kunnen overdragen, alsmede de gerechtvaardigde belangen van derden die de financiering verstrekken of de vorderingen of onderneming verkrijgen (Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG).Tot 2 jaar na einde klantrelatie.
Marketing en website.IP-adres en andere technische gegevens.Het kunnen bieden van een goed werkende website.Op basis van ons gerechtvaardigde belang (Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG) om een goed werkende website te bieden aan het publiek.Tot 30 dagen na bezoek van de website.
e-mailadres en telefoonnummer.Het leveren van doelgerichte marketing op de platforms van Facebook, LinkedIn en Google.Op basis van ons gerechtvaardigde belang (Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG) om effectieve en efficiënte marketing te voeren op platforms van derden.Tot 2 jaar na einde klantrelatie.
e-mailadres.Nieuwsbrieven.Toestemming (Artikel 6 lid 1 onder a van de AVG).Zolang je hiervoor toestemming hebt gegeven en deze niet hebt ingetrokken.
Verdediging / vaststelling van onze rechten.Naam, adres, emailadres, telefoonnummer, te betalen bedragen.Om in3’s juridische positie of rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 onder f van de AVG). in3 heeft er een gerechtvaardigd belang bij om haar juridische positie en rechten vast te kunnen stellen, uit te kunnen oefenen en te kunnen verdedigen.Gedurende het geschil en tot 5 jaar daarna.

7. Welke rechten heb je?

Inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die in3 van je heeft.

Correctie: in3 zorgt ervoor dat de gegevens die in3 van je heeft kloppen en actueel zijn. Je kunt in3 vragen om informatie te wijzigen of verwijderen, wanneer iets in je gegevens niet klopt.

Verwijdering: je hebt het recht om verwijdering van je gegevens aan te vragen als de gegevens onjuist zijn of niet relevant zijn. Je kunt in3 ook te allen tijde verzoeken je account te verwijderen. in3 heeft niet altijd de mogelijkheid om alle gegevens direct te verwijderen in verband met wettelijke bewaartermijnen of uitvoering van de betaalovereenkomst.

Bezwaar en menselijke beoordeling: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en om een menselijke beoordeling te vragen voor zover deze de geautomatiseerde kredietbeoordeling betreft. Zie hierboven onder 4.

Bezwaar: verder kun je bezwaar maken tegen elke verwerking die volgens de tabel onder 6 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van in3, mocht je van mening zijn dat dit onjuist of onterecht gebeurt of in verband met jouw specifieke situatie.

Toestemming intrekken: wanneer in3 persoonsgegevens verwerkt op basis van je toestemming, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, heb je het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. Dit kun je doen via de in3 website, via de link onder in de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar klantenservice@payin3.nl.

Dataportabiliteit: als je persoonsgegevens automatisch worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst, heb je het recht om te vragen om een kopie van jouw persoonsgegevens in een leesbaar format voor overdracht aan een andere partij.
Verzoeken om bonvestaande rechten uit te oefenen kun je sturen naar privacy@payin3.eu. in3 kan voor de behandeling van je verzoek vragen stellen om je identiteit te verfiëren.

Klachten:in3 hecht veel waarde aan klantenservice. Mocht je verzoeken of klachten hebben rondom de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan gerust contact op met ons via klantenservice@payin3.nl. in3 zal haar best doen om jou te helpen. Mocht je het niet eens zijn met onze werkwijze, dan heb je altijd het recht om een klacht in te die-nen bij de autoriteit persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Hoe beveiligt in3 jouw gegevens?

in3 neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, overdracht, vernietiging of andere ongeautoriseerde verwerkingen. De veiligheidsmaatregelen omvatten firewalls, encryptie, gebruik van beveiligde IT-omgevingen, toegangscontrole, training aan personeel dat met je gegevens werkt en de zorgvuldige selectie van derden die persoonsgegevens voor ons gaan verwerken. Daarnaast is toegang tot jouw informatie beperkt tot alleen personeel van in3 dat je gegevens nodig heeft voor de uitvoering van zijn/haar functie.

9. Andere websites

Onze website kan verwijzen naar andere websites. in3 is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of inhoud van deze websites. We adviseren je om de privacyverklaringen en algemene voorwaarden van deze andere websites te lezen voor gebruik.

10. Gebruik van cookies en soortgelijke technologie

Ieder bezoek aan de in3 omgeving wordt automatisch geregistreerd. Hierbij verzamelen wij de volgende informatie:

 • – datum en tijd van je bezoek aan de in3 website;
 • – website vanaf waar je naar de in3 omgeving komt;

Dit gebeurt door middel van Cookies en soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk worden opgeslagen in de browser cache van gebruikers wanneer een website wordt bezocht. Onze website gebruikt cookies die noodzakelijk zijn voor het draaien van de site en om onze interactie met jou mogelijk te maken. Verder gebruikt in3 analytische cookies van Google Analytics en Hotjar om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website en om onze website gebruikersvriendelijker te maken. in3 heeft Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder verzamelt in3 je IP-adres, device ID’s en overige device informatie zoals je browser en operating system. Deze informatie verzamelt in3 voor analyses op het gebied van fraudebestrijding en om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt.

Als je bezwaar hebt tegen de analytische informatieverzameling, kun je hier je instellingen aanpassen. In dat geval gebruiken wij alleen nog de noodzakelijke cookies.

Een overzicht van de cookies die wij gebruiken, wat de cookies doen, hoe lang ze geldig zijn en wie er toegang toe heeft, vind je hier.

Wanneer je geen cookies op je computer wilt, kun je het gebruik hiervan blokkeren via je browserinstellingen. Hou er rekening mee dat sommige mogelijkheden op de website alleen werken als je cookies toestaat.
Je kunt ook cookies uit je browsergeschiedenis verwijderen. Door het verwijderen van de cookies op een regelmatige basis, kun je het gebruikersprofiel wat daarmee is opgebouwd veranderen. Het verwijderen van cookies stopt echter niet het verzamelen van de data, het verwijdert slechts het profiel gebaseerd op de eerdere browsegeschiedenis.

11. Wijzigingen privacyverklaring

in3 voert constant verbeteringen door op haar website en haar betaalmethode. Om die reden behoudt in3 zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen en door eventuele wijzigingen op haar website te vermelden. Wijzigingen kunnen ook worden gemaakt door verandering in de toepasselijke privacywetgeving, andere regelgeving of jurisprudentie hierover. We adviseren de inhoud van de privacyverklaring regelmatig te controleren.

12. Vragen over gegevensbescherming

in3 heeft een functionaris gegevensbescherming die elke dag bezig is met de bescherming van jouw gegevens. Heb je vragen over de privacyverklaring of de bescherming van persoonsgegevens binnen in3? Neem dan contact op via privacy@payin3.nl.

De laatste wijziging in deze privacyverklaring vond plaats in september 2022.