in3 finance

Consumentprivacyverklaring

Dit is de in3 Finance I B.V. klantprivacyverklaring waarnaar wordt verwezen in de in3 Klantvoorwaarden voor consumenten die je afspreekt met in3 NL B.V. handelend onder de naam in3 (in3). In de in3 Klantvoorwaarden voor consumenten heb je kunnen lezen dat in3 haar vorderingen op jou in verband met in3 Garant (de Vorderingen) overdraagt aan in3 Finance I B.V. (in3 Finance I). In verband daarmee verstrekt in3 ook jouw persoonsgegevens aan in3 Finance I.

In deze klantprivacyverklaring informeren in3 en in3 Finance I je over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Zij moeten dat doen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Overdracht van jouw persoonsgegevens aan in3 Finance I heeft voor jou geen belangrijke consequenties. De administratie van de Vorderingen wordt namelijk voor in3 Finance I gevoerd door in3.

Deze klantprivacyverklaring is op jou van toepassing als je zelf als consument voor in3 Garant hebt gekozen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

in3 en in3 Finance I zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de Vorderingen. in3 is gevestigd op Meerenakkerweg 1A, 5652 AR Eindhoven, KvK 59234784, email: privacy@payin3.nl. in3 Finance I is gevestigd op De Lairessestraat 145A, 1075 HJ Amsterdam, KvK 85729507.

in3 en in3 Finance I hebben ter zake van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid conform de AVG een overeenkomst gesloten. Meer informatie hierover kun je opvragen via privacy@payin3.nl. in3 is het aanspreekpunt in het kader van de persoonsgegevensverwerkingen die zijn omschreven in deze klantprivacyverklaring. Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door in3 en in3 Finance I kan je contact opnemen met in3 via privacy@payin3.nl.

Verwerkingsdoeleinden

in3 Finance I is crediteur van de Vorderingen en verwerkt in dat kader jouw persoonsgegevens. in3 verricht de volledige administratie van je deelname aan in3 Garant, verricht het innen en factureren van de Vorderingen en voert alle communicatie met jou. Dit doet zij in opdracht van in3 Finance I. in3 verwerkt in dit kader je naam, adres, overige contactgegevens, details van je bestelling, informatie over betalingen, eventuele correspondentie en overige communicatie. In3 Finance I heeft als crediteur van de Vorderingen eveneens inzage in deze persoonsgegevens.

in3 Finance I, als crediteur, kan zelfstandig beschikken over de Vorderingen en kan deze bijvoorbeeld verpanden aan derden. In dat geval zullen jouw gegevens, wanneer dat nodig is om het pandrecht uit te winnen, ook aan die derden worden verstrekt. Ook kan in3 Finance I de Vorderingen terugoverdragen aan in3 of ter incasso overdragen aan een derde, of de incasso van de Vorderingen uitbesteden aan een derde, bijvoorbeeld als jij je betaalverplichtingen niet nakomt.

in3 Finance I kan op basis van haar gerechtvaardigde belangen besluiten om de algehele administratie van de Vorderingen niet meer door in3 maar door een derde te laten verrichten. in3 is dan niet langer mede verwerkingsverantwoordelijke. Als deze situatie zich voordoet, zal in3 Finance I je daarvan op de hoogte stellen.

in3 en in3 Finance I verwerken jouw gegevens indien nodig ook om hun rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Betalingen aan en door Stichting in3

De ontvangst van jouw betalingen en het doen van eventuele retourbetalingen, voor zover dit verband houdt met in3 Garant voor consumenten, heeft in3 Finance I uitbesteed aan Stichting in3. Dit betekent dat jouw naam, adres, (woon)plaats, IBAN en (retour)bedragen in sommige gevallen ook raadpleegbaar zijn voor Stichting in3 en haar management Trustmoore Netherlands B.V. Dit is het geval indien (i) jij een aangekocht artikel wenst te retourneren (Stichting in3 zal in dat geval de retourbetaling uitvoeren) of indien (ii) jij rechtstreeks door overmaking betaald hebt op de bankrekening van Stichting in3. Voor de verwerking van deze gegevens zijn Stichting in3 en Trustmoore Netherlands B.V. zelfstandig verantwoordelijk. Stichting in3 en Trustmoore Netherlands B.V. zijn gevestigd aan De Lairessestraat 145A, 1075 HJ te Amsterdam. Ook voor de verwerking van persoonsgegevens door Stichting in3, is in3 het aanspreekpunt via privacy@payin3.nl.

Grondslag

De grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens door in3, in3 Finance I en Stichting in3 is het gerechtvaardigd belang van in3 Finance I om betaling van de Vorderingen te verkrijgen, de Vorderingen uit te winnen en haar rechtspositie te bepalen en te verdedigen. Daarnaast is de verwerking van jouw persoonsgegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om jouw persoonsgegevens gedurende een wettelijke termijn te bewaren.

Derden

in3 , in3 Finance I en Stichting in3 zullen je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve:

  • 1. met jouw voorafgaande toestemming;
  • 2. aan dienstverleners, zoals accountants of incassodienstverleners, voor bovengenoemde doeleinden;
  • 3. aan derden aan wie de Vorderingen worden verpand of overgedragen. Daarbij ontvangen deze partijen persoonsgegevens indien noodzakelijk om over de Vorderingen te beschikken, de betalingsverplichtingen te beheren en betalingen te kunnen afhandelen;
  • 4. in de gevallen vermeld onder ‘Betalingen aan en door Stichting in3’. In die gevallen zijn de daar genoemde gegevens zichtbaar voor het management van Stichting in3 en Trustmoore Netherlands B.V.
  • 5. in het geval van een wettelijke verplichting de gegevens te verstrekken; of
  • 6. aan derden die voor in3, in3 Finance I en/of Stichting in3 als verwerker optreden in de zin van de AVG.

in3 Finance I en Stichting in3 zullen je persoonsgegevens niet verwerken buiten de Europese Unie. Voor in3 geldt het bepaalde in de Klantprivacyverklaring van in3, welke hier te vinden is.

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. Dat betekent dat jouw persoonsgegevens worden bewaard tot 2 jaar nadat de Vorderingen zijn betaald of langer indien nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechten

Je hebt het recht om te verzoeken om jouw persoonsgegevens in te zien en onder omstandigheden te (laten) corrigeren, verwijderen en blokkeren. Ook kun je verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken en kun je een machineleesbare versie van je persoonsgegevens opvragen om elders te kunnen opslaan.

Je hebt verder het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens in verband met persoonlijke omstandigheden van jou die zwaarder wegen dan het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijken.

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je natuurlijk altijd een klacht indienen bij privacy@payin3.nl. Je kunt ook op ieder moment een klacht indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Contact

Indien je de bovenstaande rechten wil uitoefenen of vragen hebt, kun je contact opnemen met privacy@payin3.nl.

Laatstelijk gewijzigd in december 2022