Merchantvoorwaarden – in3 Business

1. Definities en interpretatie

1.1. De merchantovereenkomst waarin deze Merchantvoorwaarden van toepassing zijn verklaard, wordt hierna aangeduid als de Overeenkomst.

1.2. Tenzij anders aangegeven:

 • (a) hebben in deze Merchantvoorwaarden met een hoofdletter, maar zonder definitie gehanteerde begrippen de betekenis die daarin is toegekend in Annex 1 (Definities en interpretatie) bij de Overeenkomst; en
 • (b) zijn op deze Merchantvoorwaarden de interpretatieregels van toepassing zoals uiteengezet in Annex 1 (Definities en interpretatie) bij de Overeenkomst, met dien verstande dat verwijzingen daarin naar ‘de Overeenkomst’ in dit verband dienen te worden gelezen als verwijzingen naar ‘de Merchantvoorwaarden’.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1. De Merchant zal in3 Business actief presenteren aan haar Klanten middels het tonen van (beeld)merken en/of logo’s van Smart Payment Solutions en/of in3 Business op haar website en, indien van toepassing, in haar fysieke winkel. Hierbij zal de Merchant onverwijld gevolg geven aan alle instructies van Smart Payment Solutions.

2.2. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Overeenkomst behoren toe aan Smart Payment Solutions.

2.3. Behoudens voor de doeleinden van de Overeenkomst, is het de Merchant niet toegestaan om op enigerlei wijze gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten van Smart Payment Solutions of om producten waarop intellectuele eigendomsrechten van Smart Payment Solutions rusten te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Smart Payment Solutions en met inachtneming van de eventuele voorwaarden die Smart Payment Solutions aan dergelijke toestemming verbindt.

3. Verplichtingen Merchant

3.1. De Merchant staat ervoor in en ziet erop toe dat:

 • (a) de benodigde informatie in verband met de uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de sanctieregelgeving, waaronder ten minste de informatie opgenomen in Annex 1 (Merchantinformatie) bij deze Merchantvoorwaarden bij de PSP is aangeleverd; en
 • (b) alle door of namens haar uit hoofde van de Overeenkomst aan Smart Payment Solutions verstrekte informatie volledig, juist en niet misleidend is.

3.2. Smart Payment Solutions (of de PSP) kan te allen tijde de Merchant verzoeken om meer informatie te verstrekken dan opgenomen in Annex 1 (Merchantinformatie) bij deze Merchantvoorwaarden. De Merchant is verplicht om de verzochte informatie onverwijld te verstrekken. De Merchant is ook verplicht om wijzigingen in de eerder uit hoofde van Artikel 1(a) van deze Merchantvoorwaarden verstrekte informatie door te geven.

3.3. De Merchant zal ervoor zorgdragen dat de Klant na de Klantaankoop de bezorglocatie van het Product niet kan aanpassen (via (de website van) de Merchant, het koeriersbedrijf, track & trace of anderszins).

3.4. Na de Klantaankoop bewaart de Merchant ten behoeve van Smart Payment Solutions, en op eerste verzoek verstrekt de Merchant onverwijld aan Smart Payment Solutions:

 • (a) bij een Klantaankoop:
  • (i)in haar webwinkel, het bijbehorende verzendbewijs; of
  • (ii) in haar fysieke winkel, de bijbehorende door de Klant ondertekende afleverbon,

  met indien van toepassing het bijbehorende serienummer;

 • (b) alle bescheiden die Smart Payment Solutions naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, in de door Smart Payment Solutions gewenste vorm en op de door Smart Payment Solutions gewenste wijze; en
 • (c) bij een Product dat de Merchant geheel of gedeeltelijk retour heeft aanvaard of een Klantaankoop die de Merchant anderszins geheel of gedeeltelijk heeft gecrediteerd, de creditnota.

3.5. De Merchant zal zich ertoe inspannen om fraude ten aanzien van de Klant, de Klantaanmelding, de Klantaankoop, het Product en de Klantvordering te voorkomen. De Merchant zal Smart Payment Solutions onverwijld informeren zodra zij fraude ontdekt of vermoedt (inclusief maar niet beperkt tot ontdekking of vermoeden van een ongeldig of niet bestaand emailadres of telefoonnummer van de Klant).

3.6. Op eerste verzoek zal de Merchant haar medewerking verlenen aan incassowerkzaamheden door Smart Payment Solutions of derden ten aanzien van de Klant en de Overgedragen Vordering (inclusief maar niet beperkt tot het verstrekken van inlichtingen en documentatie).

3.7. De Merchant zal op eerste verzoek van Smart Payment Solutions, Smart Payment Solutions in staat stellen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover Smart Payment Solutions daarvoor afhankelijk is van de Merchant en aan Smart Payment Solutions alle informatie aanleveren die Smart Payment Solutions dient aan te leveren bij een bevoegde toezichthouder. Indien de Merchant een informatieverzoek of (voorgenomen) maatregel van een bevoegde toezichthouder ontvangt in verband met de Overeenkomst en/of in3 Business, zal de Merchant Smart Payment Solutions terstond verwittigen.

4. Duur en opzegging

4.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door elke Partij zonder opgaaf van redenen per direct worden opgezegd per aangetekende brief.

4.2. Op alle voorafgaand aan beëindiging van de Overeenkomst ingediende Klantaanmeldingen blijven de bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van toepassing.

5. (Beperking van) aansprakelijkheid

5.1. Smart Payment Solutions is onder geen beding aansprakelijk voor:

 • (a) welke indirecte schade dan ook; en
 • (b) welke directe schade dan ook anders dan geleden verlies (zoals bedoeld in art. 6:96 BW; ander nadeel en gederfde winst zoals bedoeld in art. 6:95 en 96 BW uitdrukkelijk uitgezonderd).

5.2. Smart Payment Solutions is slechts aansprakelijk voor geleden verlies van de Merchant voor zover rechtstreeks het gevolg van opzet, bewuste roekeloosheid of verzuim onder deze Overeenkomst door Smart Payment Solutions, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid van Smart Payment Solutions is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Smart Payment Solutions wordt uitbetaald.

5.3. De Merchant is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Smart Payment Solutions heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de door haar uitgevoerde werkzaamheden.

5.4. De Merchant vrijwaart Smart Payment Solutions voor welke schade dan ook die Smart Payment Solutions moge lijden door of in verband met:

 • (a) onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door de Merchant aan wie dan ook;
 • (b) welk doen of nalaten van de Merchant dan ook jegens wie dan ook;
 • (c) onveilige situaties in het bedrijf of de organisatie van de Merchant; en
 • (d) welke tekortkoming door de Merchant in de nakoming van welke verplichting jegens Smart Payment Solutions dan ook, waaronder niet-stipte naleving van instructies van Smart Payment Solutions rondom het afhandelen van geretourneerde Producten.

6. Betaling door Klant

6.1. Indien een Overgedragen Vordering door verrekening of compensatie met een schuld van de bijbehorende Klant aan de Merchant geheel of gedeeltelijk tenietgaat, is de Merchant verplicht om onverwijld het verrekende of gecompenseerde bedrag aan het SPS Betaaladres uit te betalen.

6.2. De Merchant zal er mede op toezien dat de Klant de Overgedragen Vordering betaalt aan het SPS Betaaladres (via de door Smart Payment Solutions aan de Klant toegestuurde digitale betaallink). Indien de Merchant onverhoopt toch een betaling ontvangt van een Klant ter zake van een Overgedragen Vordering, zal zij Smart Payment Solutions daarvan onverwijld verwittigen en het gehele ontvangen bedrag onverwijld doorbetalen aan het SPS Betaaladres.

7. Betaling door Partijen

7.1. De Merchant stemt ermee in dat elke betaling die Smart Payment Solutions aan de PSP ten behoeve van de Merchant verricht, Smart Payment Solutions onherroepelijk en onvoorwaardelijk bevrijdt van de bijbehorende betalingsverplichting. Indien de PSP vervolgens de ontvangen bedragen niet of met vertraging uitbetaalt aan de Merchant, is dat Smart Payment Solutions niet toe te rekenen en komt dat uitsluitend voor rekening en risico van de Merchant.

7.2. Smart Payment Solutions is bevoegd om haar schulden aan de Merchant te verrekenen met haar vorderingen op de Merchant, ongeacht of betaling daarvan dient plaats te vinden via de PSP of de Stichting. De Merchant is niet tot enigerlei verrekening bevoegd jegens Smart Payment Solutions.

7.3. Op verzoek is de Merchant verplicht om Smart Payment Solutions een voorschot en/of (aanvullende) zekerheid te verschaffen.

7.4. De Merchant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de BTW afdracht over de Overgedragen Vordering. Deze verantwoordelijkheid wordt nimmer overgenomen door Smart Payment Solutions.

7.5. De Merchant en Smart Payment Solutions zijn van mening dat ter zake de overdracht van Klantvorderingen door de Merchant aan Smart Payment Solutions geen BTW is verschuldigd. Voor zover toch BTW verschuldigd mocht zijn met betrekking tot de overdracht van Klantvorderingen door de Merchant aan Smart Payment Solutions, dan is zij voor rekening en risico van de Merchant.

7.6. Alle door de Merchant aan Smart Payment Solutions verschuldigde bedragen zijn exclusief eventuele BTW. Indien de wet daartoe verplicht, wordt BTW door Smart Payment Solutions in rekening gebracht aan de Merchant onder uitreiking van een factuur.

7.7. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling door de Merchant van de aan Smart Payment Solutions verschuldigde bedragen te geschieden binnen 14 dagen na welke door Smart Payment Solutions gekozen factuurdatum dan ook, zonder dat de Merchant recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de hiertoe door Smart Payment Solutions aangewezen bankrekening (van de Stichting). Indien de Merchant niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is de Merchant:

 • (a) van rechtswege in verzuim en is Smart Payment Solutions gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen; en
 • (b) gehouden tot vergoeding van alle door Smart Payment Solutions gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €100 exclusief BTW. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

8. Privacy

8.1. Elke Partij is zelfstandig verantwoordelijk voor haar verwerking van de Klantgegevens.

8.2. Voor wat betreft de uitwisseling van de Klantgegevens tussen Partijen, geldt het volgende in aanvulling op Artikel 4.1(e) van de Overeenkomst:

 • (a) de Merchant zal de Klant in haar privacyverklaring conform de AVG informeren over de uitwisseling van Klantgegevens met Smart Payment Solutions uit hoofde van het gebruik van in3 Business en de Overeenkomst;
 • (b) elke Partij is voor haar eigen verwerkingen benaderbaar voor de betrokkenen voor het uitoefenen van hun rechten of indienen van klachten zoals bedoeld in de AVG en de Uitvoeringswet AVG;
 • (c) mocht een betrokkene zich tot de verkeerde Partij wenden, dan verwijst die Partij de betrokkene door naar de juiste verwerkingsverantwoordelijke; en
 • (d) indien zich een datalek voordoet met betrekking tot de uitgewisselde persoonsgegevens, dan rust op elke Partij de zelfstandige plicht tot onderzoek en afhandeling daarvan conform de AVG. De Merchant zal in overleg treden met Smart Payment Solutions voordat zij hierover mededelingen doet aan een toezichthouder, een betrokkene of de media.

8.3. Smart Payment Solutions verwerkt persoonsgegevens van UBO’s, bestuurders, vertegenwoordigers en medewerkers van de Merchant conform de Merchantprivacyverklaring. De Merchant draagt er zorg voor dat de betrokken personen conform de AVG van de Merchantprivacyverklaring in kennis worden gesteld.

8.4. De Merchant:

 • (a) staat in voor de nakoming van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst, deze Merchantvoorwaarden, de AVG en de Uitvoeringswet AVG ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en vrijwaart Smart Payment Solutions voor aanspraken van derden ter zake, tenzij de Merchant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Smart Payment Solutions moeten worden toegerekend; en
 • (b) zal Smart Payment Solutions op eerste verzoek van Smart Payment Solutions in staat stellen om de toegankelijkheid van de (Klant)privacyverklaring op de website van de Merchant te inspecteren en bewijs verstrekken dat de Merchant aan haar verplichtingen zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Overeenkomst en artikel 3 van deze Merchantvoorwaarden heeft voldaan.

8.5. Smart Payment Solutions zal zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door de Merchant na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Smart Payment Solutions begrepen en komen volledig voor rekening van de Merchant.

8.6. Indien Smart Payment Solutions op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen Partijen schriftelijk overeengekomen. Smart Payment Solutions staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijke omschrijving van de beveiliging ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan de voorschriften terzake op grond van de AVG.

8.7. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Smart Payment Solutions gerechtigd de Merchant toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Smart Payment Solutions is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. De Merchant behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Smart Payment Solutions is nimmer aansprakelijk voor, en zal op eerste verzoek door de Merchant worden gevrijwaard tegen, schade die het gevolg is van gebruik of misbruik van toegangs- of identificatiecodes, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Smart Payment Solutions.

9. Geheimhouding

9.1. De Partijen zullen de vorm en inhoud van de Overeenkomst vertrouwelijk en met geheimhouding behandelen, maar geven elkaar over en weer toestemming om de Overeenkomst te delen met hun adviseurs, alsmede met hun financiers, investeerders, toezichthouders en groepsmaatschappijen en diens adviseurs, alsmede indien daartoe verplicht op grond van wet- en regelgeving of een in kracht van gewijsde gegaan vonnis.

9.2. Partijen zullen de niet-publieke gegevens die zij onder of uit hoofde van de Overeenkomst van elkaar ontvangen, uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

10. Overig

10.1. Indien en voor zover een bepaling van de Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar blijkt, zullen Partijen te goedertrouw onderhandelen over een alternatieve bepaling die de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert.

10.2. Geen Partij wordt geacht afstand te hebben gedaan van enigerlei recht onder of uit hoofde van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk afstand is gedaan.

10.3. Smart Payment Solutions is gerechtigd om naar eigen inzicht derden in te schakelen en werkzaamheden uit te besteden bij de uitvoering van de Overeenkomst. Dat laat onverlet dat zij zelf aanspreekpunt en contractspartij blijft van de Merchant.

10.4. Indien de Merchant bestaat uit meerdere (rechts)personen, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de Merchant onder en uit hoofde van de Overeenkomst.

10.5. De administratie van Smart Payment Solutions levert prima faciebewijs op van de door en aan haar verschuldigde bedragen onder en uit hoofde van de Overeenkomst, behoudens tegenbewijs.

11. Wijziging en aanvulling

11.1. Met uitzondering van hetgeen in Artikel 2 van deze Merchantvoorwaarden is bepaald, zijn wijzigingen en aanvullingen onder of uit hoofde van de Overeenkomst uitsluitend geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

11.2. De Overeenkomst en/of deze Merchantvoorwaarden kunnen door Smart Payment Solutions worden gewijzigd of aangevuld ten aanzien van alle merchants waarmee zij dezelfde merchantovereenkomst en/of merchantvoorwaarden heeft afgesproken. Voordat wijzigingen of aanvullingen ingaan ten aanzien van de Merchant, informeert Smart Payment Solutions de Merchant minimaal vier weken van tevoren. Indien de Merchant voorafgaand aan de ingangsdatum van de door Smart Payment Solutions aangekondigde wijzigingen of aanvullingen daarmee uitdrukkelijk niet akkoord gaat, is elke Partij bevoegd om de Overeenkomst op te zeggen conform Artikel 1 van deze Merchantvoorwaarden.

12. Toepasselijk recht; forumkeuze

12.1. Op de Overeenkomst en eventuele daarmee verband houdende niet-contractuele verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Geschillen onder en uit hoofde van de Overeenkomst en eventuele daarmee verband houdende niet-contractuele verbintenissen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

Merchantinformatie:

(a) Een verklaring over het doel van de zakelijke relatie van de Merchant met Smart Payment Solutions.

(b) Een uittreksel van de Kamer van Koophandel ten aanzien van de Merchant, niet ouder dan 3 maanden.

(c) Informatie over de structuur en zeggenschap van de Merchant.

(d) Informatie over de UBO(‘s) van de Merchant. Inclusief een kopie van het UBO register, mits het UBO register toegankelijk is gemaakt. Anders een kopie van de ontvangstbevestiging van de KVK of een kopie van het registratieformulier al bewijs van registratie van de UBO(‘s).

(e) Informatie ter verificatie van de UBO(‘s) van de Merchant, inclusief een kopie van een identiteitsbewijs van de UBO(‘s) waarbij het burgerservicenummer onleesbaar is gemaakt.

(f) Informatie over de vertegenwoordigers/bestuurders van de Merchant, inclusief een kopie van een identiteitsbewijs van de vertegenwoordigers/bestuurders waarbij het burgerservicenummer onleesbaar is gemaakt.

(g) Informatie waaruit blijkt dat de vertegenwoordiger van de Merchant bevoegd is om de Merchant te vertegenwoordigen (zoals een uittreksel van de Kamer van Koophandel of een schriftelijke volmacht).

(h) Bewijs dat de IBAN van de Merchant op naam staat van de Merchant, zoals een kopie van een zakelijke bankpas of een bankafschrift.