Merchantvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN IN3 GARANT

Achtergrond:

 • De Merchant, hierna verder: “Opdrachtgever” wenst gebruik te maken van een klantvriendelijke betaalmethode voor haar klanten die via haar (web)winkel(s) bestellingen plaatsen en de betaling gespreid in drie (3) gelijke termijnen kunnen verrichten, zonder hierbij onnodige financiële risico’s behoeven te nemen;
 • In3 beschikt over de nodige kennis en knowhow ten aanzien van betaalmethode ‘Gespreid Betalen’ en daarbij de mogelijkheid biedt aan Opdrachtgever om betalingen namens Opdrachtgever te ontvangen en te verwerken;
 • Partijen voorts afspraken willen maken over de verkoop van vorderingen van Opdrachtgever aan In3 of aan een derde partij waarbij In3 de Cessie aan de derde partij zal faciliteren;
 • Partijen hun afspraken met betrekking tot het bovenstaande nader vast wensen te leggen in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1 – Definities

1.1         In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder de volgende begrippen, wanneer geschreven met een beginhoofdletter:

Aanmaningstraject:              Het door In3 te voeren traject indien een Klant van Opdrachtgever welke gebruik maakt van Gespreid Betalen niet binnen de daartoe gestelde termijn overgaat tot betaling;

Aankoop:                                  De aankoop van de Klant binnen de (web)winkel van Opdrachtgever waarbij de Klant geopteerd heeft voor Gespreid Betalen;

In3:                                          De partij die Opdrachtnemer is van Opdrachtgever en na Cessie gekwalificeerd kan worden als Cessionaris;

Cedent:                                    De partij die bij een Cessie de Vordering op naam overdraagt aan de Cessionaris;

Cessionaris:                              De partij die bij een Cessie de Vordering op naam verkrijgt van de Cedent;

Cessie:                                       De verkoop door Cedent van de Vordering aan Cessionaris;

Derde partij:                            De partij die in aanmerking komt om de Vordering als Cessionaris over te nemen van Opdrachtgever of In3;

Gebruiksvoorwaarden:       De voorwaarden tot samenwerking tussen Opdrachtgever en In3, welke voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken van de overeenkomst die hierna gezamenlijk ook gekwalificeerd worden als de Overeenkomst;

Gespreid Betalen:                 De online dienst van In3 die het mogelijk maakt voor de Klant, na positief resultaat van de Kredietwaardigheidstoets, een bestelling in termijnen te betalen waarbij een derde (1/3) van de koopsom direct na het plaatsen van de bestelling dient te worden voldaan en de resterende twee derden (2/3) van de koopsom binnen 60 dagen na het plaatsen van de bestelling dient te worden voldaan, zonder dat dit onnodige financiële risico’s oplevert voor Opdrachtgever;

Klant:                                          Consumenten en/of bedrijven die producten van Opdrachtgever willen afnemen  middels de (web)winkel van Opdrachtgever;

Kredietwaardigheidstoets: De door In3 in het kader van Gespreid Betalen uit te voeren of te doen uitvoeren toets op de kredietwaardigheid van de Klant;

Minnelijk incassotraject:     Het in opdracht van In3 door ACCS uit te voeren incassotraject indien een Klant van Opdrachtgever gedurende het Aanmaningstraject niet overgaat tot betaling;

Opdrachtgever:                      De Merchant die gebruik wil maken van de diensten van In3;

Portefeuille:                            Het totaal van de Vorderingen welke na het doorlopen van het Aanmaningstraject en het Minnelijk incassotraject middels Cessie zijn overgedragen aan In3;

Retrocessie:                             De terugverkoop en teruglevering door Cessionaris aan Cedent van een eerder door die Cedent aan Cessionaris verkochte en geleverde Vordering;

Vordering:                                De rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Klant voortvloeiend uit een tussen deze partijen gesloten koopovereenkomst, waarbij de Klant heeft geopteerd voor Gespreid Betalen en op grond waarvan de Opdrachtgever gerechtigd is te ontvangen van de Klant het bedrag als overeengekomen in de koopovereenkomst, inclusief daaraan verbonden nevenrechten waaronder, doch niet beperkt tot eventueel verschuldigde vertragingsrente, buitengerechtelijke kosten en andere (incasso)kosten.

 

Artikel 2 – Gespreid Betalen

2.1         In3 levert de dienst Gespreid Betalen aan Opdrachtgever. Een derde (1/3) van de koopsom dient door de Klant terstond te worden voldaan na het plaatsen van de bestelling bij Opdrachtgever. Vervolgens dient een derde (1/3) van de koopsom uiterlijk op dag 30 na bestelling betaald te worden aan In3. De resterende een derde (1/3) van de koopsom dient door de Klant uiterlijk 60 dagen na het plaatsen van de bestelling te worden voldaan aan In3.

2.2          Het door de Klant opgegeven afleveradres dient overeen te komen met het factuuradres. Indien het afleveradres niet overeenkomt met het factuuradres, heeft In3 en/of de derde partij het recht om de Vordering niet te kopen, danwel komt aan Cessionaris het recht toe om de Cessie ongedaan te maken zoals vastgelegd in artikel 8 van deze Overeenkomst.

2.3          Opdrachtgever verplicht zich ertoe te bewerkstelligen dat de Klant, nadat zij een bestelling heeft geplaatst, geen mogelijkheid heeft de bezorglocatie via (de website van) Opdrachtgever, danwel via het koeriersbedrijf danwel via track & trace aan te passen. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze bepaling, dient zij de door In3 of andere Cessionaris geleden of te lijden schade volledig te vergoeden, onverminderd het recht van In3 of andere Cessionaris om de Cessie ongedaan te maken krachtens artikel 8 van deze Overeenkomst.

2.4          Opdrachtgever verplicht zich ertoe om Gespreid Betalen actief te presenteren aan haar Klanten middels het tonen van (beeld)merken en/of logo’s van In3 op haar website. Hierbij zal Opdrachtgever de aanwijzingen van In3 te allen tijde in acht nemen.

2.5          Het is Opdrachtgever behoudens voor de in dit artikellid genoemde doelen niet toegestaan om op enigerlei wijze gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten van In3.

2.6          Opdrachtgever zal er voor zorg dragen dat op haar website duidelijk wordt verwezen naar de betalingsvoorwaarden van In3.

2.7          Alle betalingen die door In3 aan de Payment Service Providers (hierna: PSP) zijn verricht, dienen te worden aangemerkt als een bevrijdende betaling. De PSP keert vervolgens de ontvangen bedragen uit aan Opdrachtgever.

 

Artikel 3 – Kredietwaardigheidstoets

3.1          Wanneer een Klant in het kader van een Aankoop opteert voor Gespreid Betalen voert In3 een Kredietwaardigheidstoets uit op de Klant. De uitkomst van de Kredietwaardigheidstoets bepaalt of de Klant gebruik kan maken van de dienst Gespreid Betalen. De resultaten van de Kredietwaardigheidstoets worden aan de Klant getoond middels een bericht tot toe- of afwijzing van de aanvraag voor Gespreid Betalen. Bij een positieve uitkomst van de Kredietwaardigheidstoets kan de klant voor de Aankoop gebruikmaken van de dienst Gespreid Betalen.

3.2          In3 kan voor het uitvoeren van de Kredietwaardigheidstoets derde partijen inschakelen.

3.3          De kosten voor de service Gespreid Betalen, waaronder de Kredietwaardigheidstoets, worden zoals vermeld op de Overeenkomst in rekening gebracht bij Opdrachtgever. De kosten zijn gebaseerd op een minimale kredietscoring (op basis van kredietwaardigheidstoets) van >800 en <3.5% openstaande vorderingen na 120 dagen.

De vergoeding voor de service Gespreid Betalen kan door In3 wekelijks, doch minimaal één maal per maand, achteraf in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. In3 behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Opdrachtgever wordt minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld.

3.4          In het kader van de Kredietwaardigheidstoets en Gespreid Betalen verstrekt Opdrachtgever aan In3 alle gegevens van de Klant die naar het oordeel van In3 noodzakelijk zijn voor de verlening van haar diensten, waaronder doch niet beperkt tot achternaam, voorna(a)m(en) en voorletters, geboortedatum, adres, postcode, IP-adres, telefoonnummer, e-mailadres, correspondentie, getekende afleverbon, bestelde producten en factuurbedrag. Bij bedrijven dient dit aangevuld te zijn met het KvK nummer.

3.5          Opdrachtgever heeft eveneens een inspanningsverplichting jegens In3 ter voorkoming van fraude. Opdrachtgever dient In3 terstond melding te doen van een niet geldig en/of niet bestaand emailadres en/of telefoonnummer van een Klant. Opdrachtgever dient In3 terstond na bekendwording melding te doen van (vermoedelijke) fraude van een bij Opdrachtgever geplaatste order.

3.6          Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige kosten of andere soort van vergoeding door te belasten voor de dienst Gespreid Betalen. In3 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige overtreding in welke vorm dan ook van deze bepaling. Indien Opdrachtgever in strijd met deze bepaling handelt, dient zij de door In3 geleden en of te lijden schade, nader op te maken bij staat, volledig te vergoeden. In3 komt onverminderd het recht toe om de Overeenkomst te ontbinden met behoud van haar recht op een volledige schadeloosstelling.

Artikel 4 – Betalingen door de Klant

4.1          Alle termijnbetalingen door de Klant in verband met de Aankoop zullen worden voldaan aan In3.

4.2          Indien Opdrachtgever een betaling van de Klant ontvangt, is Opdrachtgever gehouden In3 hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen en het ontvangen bedrag onverwijld aan In3 door te storten in overeenstemming met de alsdan door In3 te geven instructies. Indien sprake is van een andere Cessionaris dan In3, zal In3 de ontvangen gelden van Opdrachtgever doorstorten aan de andere Cesssionaris. Indien Opdrachtgever overgaat tot (gedeeltelijke) creditering van de factuur dient Opdrachtgever, In3 en/of de derde partij hiervan direct in kennis te stellen.

4.3          In3 is te allen tijde gerechtigd de door haar van de Klant ontvangen dan wel te crediteren gelden te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigd is aan In3, ongeacht uit welke Klantrelatie van Opdrachtgever de ontvangen of te crediteren en door Opdrachtgever verschuldigde bedragen voortvloeien.

Artikel 5 – Minnelijk Incassotraject

5.1         Indien de Klant na het verstrijken van de fatale betalingstermijnen niet of niet geheel heeft voldaan aan de betalingsverplichting uit hoofde van de Vordering, draagt In3, door ondertekening van deze Overeenkomst en zonder dat hiervoor nog enige (rechts-)handeling noodzakelijk is, de incasso van de Vordering over aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Active Collecting Control & Services B.V. (hierna: ACCS) als incassogemachtigde. Door ondertekening van deze Overeenkomst gaat Opdrachtgever akkoord met het vorenstaande.

5.2          ACCS neemt in opdracht van In3 de Vordering ter incasso over en brengt tevens de vervallen rente en de buitengerechtelijke incassokosten in rekening bij de Klant.

5.3          Het door ACCS op grond van dit artikel te voeren Minnelijk Incassotraject bestaat uit het versturen van meerdere sommatiebrieven, in eerste instantie per e-mail en in tweede instantie per post, en als laatste een telefonische incassopoging.

Artikel 6 – Cessie

6.1         Opdrachtgever verbindt zich er reeds nu voor alsdan toe om alle Vorderingen op Consumenten en/of bedrijven woonachtig en/of gevestigd in Nederland, welke op grond van artikel 7 van deze Gebruiksvoorwaarden in aanmerking komen voor Cessie, op de dag dat de Vorderingen zijn ontstaan, meer in het bijzonder de factuurdatum zoals vermeld op de factuur die ten grondslag ligt aan de Vorderingen, te cederen aan In3 of aan een derde partij, hierna ook gezamenlijk te noemen: Cessionaris.

6.2          In3 komt het recht toe om de Vordering, na Cessie, door middel van een volgende Cessie als Cedent door te verkopen aan een derde partij, hierna ook te noemen: Cessionaris.

6.3          In3 komt ook het recht toe om enkel en alleen als intermediair op te treden in de verkoop en levering van de Vordering aan een Cessionaris door Opdrachtgever als Cedent.

6.4          Opdrachtgever garandeert Cessionaris en staat er jegens Cessionaris voor in, de enige gerechtigde van de onderhavige Vorderingen te zijn en dientengevolge bevoegd te zijn de Vorderingen te cederen. Opdrachtgever verstrekt een onherroepelijke volmacht aan In3 om in dit kader alle (rechts)handelingen te verrichten die noodzakelijk mochten zijn in het kader van de Cessie, voor elke bestaande en toekomstige vorderingen. De Cessie vindt plaats door middel van een door partijen te ondertekenen Akte van Cessie.

6.5          De Cessie wordt middels een schriftelijke mededeling door Cessionaris kenbaar gemaakt aan de Klant.

6.6          De Akte van Cessie die ingevolge dit artikel wordt aangegaan tussen Opdrachtgever en In3 maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van deze Gebruiksvoorwaarden. In3 zal via elektronische weg Opdrachtgever informeren welke vorderingen van Klant zullen worden gecedeerd.

6.7          De Vordering wordt op dag 0 na factuurdatum gecedeerd aan de Cessionaris. De koopprijs van de Vordering bedraagt 100% van de hoofdsom inclusief BTW minus de kosten conform artikel 3.3. Cessionaris voldoet de koopprijs voor de Vorderingen binnen 15 dagen na cessie aan Opdrachtgever. Het staat In3 vrij enige vordering die zij heeft op Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, te verrekenen met de koopprijs voor de Vordering.

6.8          ACCS heeft het exclusief recht om namens Cessionaris de gerechtelijke incasso van de Vordering in behandeling te nemen en uit te voeren.

6.9          In aanvulling op hetgeen bepaald is in de Algemene Voorwaarden draagt In3 jegens Opdrachtgever geen aansprakelijkheid ter zake van schade, direct of indirect, geleden door Opdrachtgever en/of voor haar rekening en risico handelende derden, indien deze schade voortvloeit uit de uitvoering door In3 van haar verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van In3 en/of verdere aansprakelijkheid die wettelijk niet uit te sluiten of te beperken is.

6.10       Opdrachtgever vrijwaart In3 uitdrukkelijk voor elke aanspraak van derden, al dan niet Klanten, in de ruimste zin des woords, welke voortvloeien uit de uitvoering door In3 van haar verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7 – Voorwaarden Cessie

7.1          Enkel Vorderingen die voldoen aan de volgende (cumulatieve) criteria komen in aanmerking voor Cessie:

 1. De Vordering is opeisbaar, vloeit voort uit een overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Klant, waarbij de Klant handelt als natuurlijke en/of rechtspersonen woonachtig en/of gevestigd in Nederland en waarop enkel de standaard betalingscondities van Opdrachtgever van toepassing zijn verklaard. De Vordering kan worden gespecificeerd en kan met bescheiden worden onderbouwd;
 2. De Vordering wordt door de Klant niet betwist, in die zin dat geen weerlegging is aangeleverd waarbij naar het oordeel van In3 en/of de derde partij geen of slechts een geringe kans bestaat op een positief oordeel in rechte;
 3. De hoofdsom van de Vordering bedraagt minimum € 100,00 en maximaal € 3.000,00;
 4. Opdrachtgever heeft met betrekking tot de Vordering de Kredietwaardigheidstoets gehanteerd;
 5. De Vordering is niet eerder in behandeling geweest bij een gerechtsdeurwaarder, de Klant is niet eerder aangeschreven uit naam van een deurwaarder of andere organisatie dan ACCS en/of In3;.
 6. De Vordering is niet bezwaard met enig zekerheidsrecht en/of ander beperkt recht;
 7. Verkoper is bevoegd de Vorderingen te verkopen;
 8. De Vordering bestaat niet slechts uit creditbedragen en komt niet voor verrekening of compensatie in aanmerking;
 9. De Klant is een Consument en/of bedrijf woonachtig en/of gevestigd in Nederland.
 10. Het afleveradres van de Aankoop waarop de Vordering betrekking heeft is in Nederland en betreft geen servicepunt of postbus en is gelijk aan het factuuradres. Opdrachtgever verplicht zich ertoe te bewerkstelligen dat de Klant, nadat zij een bestelling heeft geplaatst, geen mogelijkheid heeft de bezorglocatie via (de website van) Opdrachtgever, danwel via het koeriersbedrijf danwel via track & trace aan te passen.
 11. De Vordering bestaat niet slechts uit additionele kosten zoals verzendkosten en/of kosten voor betaalmethoden;
 12. De Klant is niet overleden op het moment van Cessie;
 13. Opdrachtgever beschikt over een afleverbewijs van de geleverde goederen (met eventueel het serienummer) en stelt deze op verzoek binnen 7 dagen beschikbaar.
 14. Bij verkoop waarbij geen verzending plaatsvindt, maar het met in3 gekochte product direct wordt meegegeven aan de Klant, dient Opdrachtgever de Klant te vragen zich te identificeren met een geldig ID-bewijs. De Klant is verplicht inzage te verlenen in zijn persoonsgegevens. Opdrachtgever voert uit en is verantwoordelijk dat de persoonsgegevens op het ID-bewijs overeenkomen met de persoonsgegevens die bij de order gebruikt zijn en op de door de Klant getekende afleverbon zijn ingevuld. Deze persoonsgegevens en de door de Klant getekende afleverbon worden op verzoek binnen 7 dagen beschikbaar gesteld door Opdrachtgever. Opdrachtgever blijft zelf volledig verantwoordelijk voor een correcte naleving-, toepassing en toetsing van privacyregels zoals (onder meer) vastgelegd in het AVG.
 15. De Vordering bestaat niet uit één van de volgende producten en/of productgroepen: iPhones & refurbished iPhones, refurbished iPads, refurbished Apple laptops/workstations en refurbished Apple Watches. 

7.2          In3 en/of de derde partij heeft het recht de Cessie van een Vordering tegen schriftelijke opgaaf van redelijke gronden niet te accepteren, ongeacht of deze op grond van artikel 7.1 in aanmerking komt voor Cessie.

7.3          Opdrachtgever zal In3 en/of de derde partij op eerste verzoek van In3 en/of de derde partij alle medewerking verlenen die redelijkerwijs mogelijk is met betrekking tot door In3 en/of de derde partij te voeren incassowerkzaamheden, waaronder, doch niet beperkt tot het geven van inlichtingen en het verstrekken van documentatie.

7.4          Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de BTW afdracht over de Vordering. Deze verantwoordelijkheid wordt nimmer overgedragen aan In3 en/of de derde partij. Indien sprake is van Cessie aan In3 en/of de derde partij als bedoeld in artikel 6 van deze overeenkomst, zal Opdrachtgever de BTW over het verschil tussen het openstaande factuurbedrag van de Vorderingen en het ontvangen aankoopbedrag van de Vorderingen terugvorderen van de Belastingdienst.

7.5          Opdrachtgever dient In3 en/of de derde partij terstond na bekendwording melding te doen van (vermoedelijke) fraude van een reeds aan In3 en/of de derde partij in cessie overgedragen vordering.  Opdrachtgever is tevens verplicht om in geval van fraude terzake van een aan In3 en/of de derde partij in cessie overgedragen vordering aangifte te doen.

 1. Retrocessie

8.1          In3 en/of de derde partij is te allen tijde bevoegd een aan haar gecedeerde Vordering geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever terug over te dragen (in juridische termen: te “retrocederen”) voor zover een Vordering of de Vorderingen waarop de Akte van Cessie betrekking heeft niet blijkt te voldoen aan de voorwaarden als opgenomen in artikel 7 van deze Gebruiksvoorwaarden, alsmede de door Opdrachtgever aangeleverde documentatie en specificatie onjuist of onvolledig blijkt, en de Opdrachtgever herstelt zulks niet uiterlijk 15 werkdagen na hier door In3 en/of de derde partij schriftelijk op te zijn gewezen..

8.2          Het aanleveren van een Vordering door Opdrachtgever aan In3 en/of de derde partij die niet voldoet aan het bepaalde in artikel 7.1 van deze Overeenkomst levert wanprestatie op grond waarvan Opdrachtgever krachtens deze Overeenkomst en krachtens het bepaalde in artikel 6:271 BW een ongedaanmakingsverplichting jegens In3 en/of de derde partij heeft. De ongedaanmakingsverplichting van Opdrachtgever houdt onder meer in dat zij alle noodzakelijke medewerking verleent aan een retrocessie van de hiervoor genoemde Vorderingen door In3 en/of de derde partij als (retro)cedent aan de Opdrachtgever als (retro)cessionaris.

8.3          Ingeval van een geheel of gedeeltelijke retrocessie van een Vordering als bedoeld in artikel 8.1 stelt In3 en/of de derde partij Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis onder vermelding van de gronden voor ontbinding.

8.4          In geval van Retrocessie zal de Vordering worden terug geleverd aan de Opdrachtgever in overeenstemming met artikel 3:94 lid 3 Burgerlijk Wetboek (stille cessie). In dat geval is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de mededeling van de retrocessie aan Debiteur.

8.5          Opdrachtgever crediteert en restitueert alsdan binnen 10 (tien) werkdagen na deze kennisgeving de koopprijs die In3 en/of de derde partij heeft voldaan aan Opdrachtgever terzake deze Vordering(en) onder verbeurte van een opeisbare rente van 1% per maand, en een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per maand. Voor zover Opdrachtgever niet binnen 10 (tien) werkdagen is overgegaan tot restitutie heeft In3 en/of de derde partij het recht over te gaan tot verrekening van het door Opdrachtgever te restitueren bedrag met hetgeen In3 en/of de derde partij nog verschuldigd is aan Opdrachtgever uit hoofde van enige andere Cessie. Ten overvloede zij opgemerkt dat na ontbinding Opdrachtgever weer rechthebbende is op de Vordering en het haar uit dien hoofde vrij staat deze te (doen) incasseren.

Artikel 9 – Verwerking van persoonsgegevens

9.1          De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform bijlage 2: Verwerkersovereenkomst In3. Opdrachtgever gaat met ondertekening van de overeenkomst hier expliciet mee akkoord.

Artikel 10 – Duur van de overeenkomst

10.1       De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

10.2       In3 kan, naast de overige aan haar toekomende rechten, de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder schadeplichtigheid jegens Opdrachtgever, schriftelijk – per post of per e-mail – opzeggen:

 1. indien de onderneming van de Opdrachtgever wordt ontbonden, overgedragen of geliquideerd;
 2. indien door de Opdrachtgever of een derde haar faillissement wordt uitgesproken of aan haar al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend;
 3. indien de Opdrachtgever zich niet heeft gehouden aan de aanwijzingen omtrent het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van In3 ;
 4. indien de Opdrachtgever nalatig is aan (enige) van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen en zulks niet heeft hersteld binnen 10 werkdagen na dagtekening van de brief waarin Opdrachtgever op de betreffende nalatigheid wordt gewezen.

10.3       Na eindiging of beëindiging van deze overeenkomst verplichten Partijen zich ertoe alle lopende zaken af te handelen, waaronder enig minnelijk en/of gerechtelijk traject, een en ander conform het gestelde in deze overeenkomst, tenzij in onderling overleg anders wordt besloten.

10.4       Ieder der partijen is gerechtigd tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij ook na schriftelijk en aangetekend in gebreke te zijn gesteld en na ommekomst van de gestelde redelijke termijn in gebreke blijft aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst te voldoen. De ontbinding vindt plaats door opzegging bij aangetekend schrijven, deurwaardersexploot en/of per e-mail met ontvangst en lees bevestiging.

10.5       Ieder der partijen is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door een aangetekend schrijven buiten rechte en met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling of faillissement wordt verleend.

Artikel 11 – Algemene Voorwaarden

11.1       In3 verleent haar diensten op basis van hetgeen is bepaald in de Algemene Voorwaarden die als bijlage aan deze Gebruiksvoorwaarden zijn gevoegd en hiervan onlosmakelijk deel uitmaken, met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele algemene- of inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever.

11.2       Voor zover een bepaling van onderhavige Gebruiksvoorwaarden afwijkt van de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 12 – Slotbepalingen

12.1       Alle bedragen in deze Gebruiksvoorwaarden zijn exclusief BTW.

12.2       Wijzigingen van of aanvullingen op de Gebruiksvoorwaarden en/of bijlage zijn alleen dan geldig indien ze schriftelijk zijn vastgelegd in zogenaamde amendementen, die door beide partijen zijn ondertekend. Het ontbreken hiervan heeft (partiële) nietigheid c.q. vernietigbaarheid van de wijziging of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden tot gevolg.

12.3       Indien en voor zover één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, dan worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde zullen regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling(en). Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen Partijen nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepaling(en).

12.4       Op onderhavige Gebruiksvoorwaarden Nederlands recht van toepassing.

12.5       Indien een geschil zou ontstaan tussen Partijen over de interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden en de daaraan verbonden rechtsgevolgen, zullen partijen een eerste poging nemen om het geschil in der minne op te lossen voor zover mogelijk. Indien de minnelijke geschillenbeslechting niet heeft kunnen leiden tot een oplossing, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

 

 

BIJLAGE 1  – ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij In3, zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor In3voortvloeiende Werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zullen steeds gelden met betrekking tot (het aanbod tot het doen van) de Werkzaamheden van In3, (hierna te noemen: “Opdrachtnemer”) voor Opdrachtgever, tenzij hiernavolgend expliciet anders is aangegeven. In3 kan zich op de algemene voorwaarden beroepen.
 2. 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de Overeenkomst onderling tegenstrijdig zijn, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn 30 dagen geldig na offertedatum. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een offerte te herroepen binnen 7 dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van Opdrachtgever. Door een dergelijke herroeping zullen voor de Opdrachtgever geen rechten ontstaan, noch zal Opdrachtnemer op enigerlei wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade die is ontstaan door de herroeping.

Artikel 2. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden welke Opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.
 5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.
 6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.
 7. 7. Indien om wat voor reden dan ook de klant de Overeenkomst met de Opdrachtgever heeft ontbonden, vernietigd of laten vernietigen en de reeds bestelde goederen heeft geretourneerd, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan terstond op de hoogte te stellen.

Artikel 3. VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER

 1. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen derde.
 3. 3. Opdrachtnemer zal zorg dragen voor een dienstverlening binnen een beveiligde online omgeving.

Artikel 4. DIENSTEN IN3

 1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal In3 de overeengekomen betaaldienst ‘Gespreid Betalen’ aan Opdrachtgever verlenen, een en ander in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

2..  De dienst ‘Gespreid Betalen’ bestaat uit onder meer, doch niet uitsluitend, het verrichten van consumententoetsingen en bedrijfstoetsingen.

 1. In3 heeft recht op een overeengekomen vergoeding voor de uitgevoerde toetsingen als bepaald bij Overeenkomst te voldoen binnen de daarvoor geldende betalingstermijnen.

 

 

Artikel 5. PRIVACY EN GEGEVENSVERWERKING

 1. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de door Opdrachtnemer verleende diensten worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 2. 2. Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever. Partijen houden het er voor dat Opdrachtnemer ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer voor verschillende diensten zogenaamde ‘subbewerkers’ in kan schakelen, een en ander onder gelijke voorwaarden als beschreven in dit artikel.
 3. Indien Opdrachtnemer dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Opdrachtnemer toegerekend moeten worden.
 5. Opdrachtnemer zal zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Opdrachtnemer begrepen en komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Indien Opdrachtnemer op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Opdrachtnemer staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
 7. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Opdrachtnemer gerechtigd Opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Opdrachtnemer is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtnemer.

Artikel 6. CREDITMANAGEMENT MINNELIJK INCASSOTRAJECT

 1. Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart Opdrachtgever gebruik te willen maken van de dienstverlening van ACCS als bepaald bij Overeenkomst.

Artikel 7. INTELLECTUELE EIGENDOM


 1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan In3 gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 8. OVERMACHT

 

 1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet en langer duurt dan 1 maand hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 9. VERGOEDINGEN

 

 1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling van het overeengekomen tarief is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Naast de overeengekomen vergoeding worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de door haar gehanteerde tarieven, prijzen en honoraria tussentijds aan te passen. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven, honoraria of prijzen een wijziging hebben ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10. BETALING

 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,00 exclusief btw.. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer e te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 11. TERMIJNEN

 1. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
 2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een maximum van € 1.000.000,00 (zegge één miljoen Euro) wordt uitbetaald.
 4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
 6. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (Medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 13. OPZEGGING

 1. Opzegging dient aangetekend schriftelijk en/of per e-mail te geschieden met een ontvangst- en leesbevestiging met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.
 2. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
 3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

Artikel 14. OPSCHORTINGSRECHT

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 15. VERVALTERMIJN

 1. 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

Artikel 16. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 17. GEHEIMHOUDING

 1. Partijen aanvaarden dat de aan elkaar verstrekte gegevens vertrouwelijk zijn en verbinden zich deze te allen tijde als vertrouwelijk en met geheimhouding te behandelen.
 2. Partijen zullen deze gegevens noch zelf gebruiken noch toestaan dat zij gebruikt worden door enige van haar werknemers of eventueel bij haar organisatie aangesloten bedrijven voor enig ander doel dan in het kader van de overeengekomen dienstverlening.
 3. 3. Partijen zullen de gegevens niet zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij aan derden bekend maken.
 4. 4. Partijen zullen de nodige maatregelen treffen teneinde de nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling te verzekeren en de niet door de wederpartij toegestane bekendmaking van de gegevens aan enige derde of gebruik ervan door enige derde tegen te gaan.

 

Bijlage 2: Verwerkersovereenkomst Capayable B.V h.o.d.n. In3.

De ondergetekenden:

 1. De besloten vennootschap Capayable B.V., gevestigd te Eindhoven, vertegenwoordigd door de heer P. van de Graaf, hierna te noemen: ‘Verwerker’,

en

 1. Het onder ‘Bedrijfsgegevens’ genoemde bedrijf (‘Merchant’), hierna te noemen: ‘Verantwoordelijke’.

hierna gezamenlijk te noemen: Partijen;

OVERWEGENDE DAT:

 • Verwerker persoonsgegevens verwerkt in het kader van het partnership tussen Verwerker en Verantwoordelijke dat op (datum) is aangegaan;
 • Partijen in deze Verwerkersovereenkomst hun afspraken over de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker verder wensen vast te leggen;
 • Verwerker in het kader van de opdracht en de daarbij verwerkte persoonsgegevens aan te merken is als Verwerker en opdrachtgever als Verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG);
 • Verantwoordelijke en Verwerken zich over en weer verplichten om de AVG na te leven;

 

In deze verwerkersovereenkomst leggen Verwerker en Verantwoordelijke hun wederzijdse rechten en plichten vast.

KOMEN OVEREEN:

Artikel 1. Begrippen

Voor de definities van begrippen wordt aangesloten bij artikel 1 van de AVG. Onder de volgende begrippen wordt verstaan:

1.1           Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

1.2           Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

1.3           Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Wederpartij

1.4           Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, die Wederpartij in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt.

1.5           Verordening: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

1.6           Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief overwegingen en eventueel bijbehorende bijlagen.

1.7           Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen in het kader van de Overeenkomst met betrekking tot Persoonsgegevens, of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen.

1.8           Sub verwerker: iedere gegevensverwerker (met inbegrip van derden en aan Verwerker gelieerde ondernemingen) die door Verwerker zijn aangesteld om namens Verantwoordelijke Persoonsgegevens te verwerken.

 

Artikel 2. Benoeming tot verwerker

2.1           Verantwoordelijke stelt hierbij Verwerker aan als verwerker en instrueert Verwerker om:

2.1.1        de Persoonsgegevens te verwerken voor alle legitieme en relevante doeleinden in verband met de Diensten van In3 zoals vermeld in bijlage 3;

2.1.2        de Persoonsgegevens te verwerken voor zover nodig is om aan de wettelijke verplichtingen van Verantwoordelijke of In3 te voldoen, waaronder openbaarmaking van Persoonsgegevens aan de bevoegde lokale autoriteiten;

2.1.3        de Persoonsgegevens aan een eventuele Sub verwerker over te dragen voor zover dit nodig of relevant is.

2.2           In3 zal de Persoonsgegevens niet verder verwerken op een wijze die in strijd is met de doeleinden zoals vastgesteld in Artikel 2.1. AVG

2.3           Op verzoek van Verantwoordelijke zal In3 NAW-gegevens aan Verantwoordelijke verstrekken betreffende de Sub verwerkers evenals de aard van de verwerkingswerkzaamheden uitgevoerd door een dergelijke Sub verwerker.

 

Artikel 3. Personeel en beveiliging verwerker

3.1           In3 zal de Persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en zal haar personeel, gevolmachtigden en/of Sub verwerkers opdragen hetzelfde te doen.

3.2           Onverminderd enige andere veiligheidsnormen die door partijen overeengekomen zijn, dient In3 passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en dient zij alle onder artikel 32 AVG vereiste maatregelen te nemen.

 

Artikel 4. Sub verwerking

4.1           Verantwoordelijke machtigt In3 hierbij om het verwerken van Persoonsgegevens aan Sub verwerkers uit te besteden. De Sub verwerkers staan vermeld in Bijlage 4. Sub verwerkers zijn in alle gevallen onderworpen aan de voorwaarden die gelden tussen In3 en Sub verwerker en die geen lagere bescherming zullen bieden dan de in deze Verwerkersovereenkomst vastgelegde voorwaarden. In3 zal Verantwoordelijke de benodigde informatie over een dergelijke Sub verwerker verstrekken op schriftelijk verzoek van Verantwoordelijke. In3 zal Verantwoordelijke vooraf op de hoogte brengen van eventuele voorgenomen wijzigingen ten aanzien van de toevoeging of vervanging van Sub verwerkers en daarbij Verantwoordelijke de gelegenheid geven om tegen dergelijke veranderingen bezwaar te maken. Indien Verantwoordelijke geen schriftelijk bezwaar heeft ingediend binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de kennisgeving, dan wordt Verantwoordelijke geacht de nieuwe Sub verwerker aanvaard te hebben, en zal deze aan Bijlage 4 van deze Verwerkersovereenkomst worden toegevoegd. Indien Verantwoordelijke schriftelijk bezwaar maakt binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de kennisgeving, dan zullen In3 en Verantwoordelijke mogelijke oplossingen bespreken.

Artikel 5. Rechten van betrokkenen

5.1           In3 zal Verantwoordelijke zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen indien zij een verzoek van een betrokkene ontvangt op grond van de AVG, met inbegrip van een verzoek van een betrokkene om rechten uit de AVG uit te oefenen, en verstrekt daarbij alle informatie omtrent dat verzoek.

5.2           In3 zal op verzoek van Verantwoordelijke samenwerken om Verantwoordelijke in staat te stellen eventuele uitoefening van rechten van betrokkenen na te komen op grond van de AVG en werkt mee ten aanzien van een eventuele beoordeling, informatieverzoek, kennisgeving of onderzoek op grond van de AVG met betrekking tot Persoonsgegevens of deze Verwerkersovereenkomst. Verantwoordelijke zal In3 in alle gevallen alle kosten volledig vergoeden die In3 in redelijkheid heeft moeten maken bij de nakoming van deze verplichtingen.

Artikel 6. Incidentenmanagement

6.1           In3 zal Verantwoordelijke zonder onredelijke vertraging informeren van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens, waarbij zij Verantwoordelijke voldoende informatie verstrekt om Verantwoordelijke in staat te stellen aan alle voorwaarden voor melding van een inbreuk op Persoonsgegevens onder de AVG te voldoen. Een dergelijke kennisgeving zal in ieder geval de volgende informatie bevatten:

6.1.1        de aard van de gegevensinbreuk, categorieën en aantal betrokken en de categorieën en aantal betrokken  bestanden met Persoonsgegevens te beschrijven;

6.1.2        de NAW-gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van In3, of een ander relevant contact van wie meer informatie kan worden verkregen;

6.1.3        de mogelijke gevolgen van de gegevensinbreuk te beschrijven; en

6.1.4        de genomen of voorgestelde maatregelen om de inbreuk in verband met Persoonsgegevens aan te pakken.

6.2           In3 zal op verzoek van de Verantwoordelijke haar volledige medewerking verlenen aan Verantwoordelijke en zodanige redelijke maatregelen nemen als door Verantwoordelijke aangegeven worden om te helpen bij het onderzoek, de beperking en oplossing van iedere inbreuk op Persoonsgegevens om Verantwoordelijke in staat te stellen. (i) een grondig onderzoek naar de inbreuk in verband met Persoonsgegevens uit te voeren, (ii) een passende reactie te formuleren en passende verdere stappen te nemen ten aanzien van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens, teneinde aan alle eisen ingevolge de Wetgeving inzake Gegevensbescherming te voldoen.

6.3           Verantwoordelijke zal In3 volledig vergoeden voor alle kosten (met inbegrip van interne middelen en eventuele kosten van derden) die In3 in redelijkheid gemaakt heeft bij de nakoming van de verplichtingen onder artikel 6.2.

Artikel 7. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging.

7.1             In3 zal Verantwoordelijke redelijke bijstand verlenen bij eventuele Gegevensbescherminseffectbeoordelingen die vereist zijn uit hoofde van Artikel 35 AVG en bij eventueel voorafgaande raadpleging met enige toezichthoudenede Autoriteit van Verantwoordelijke, zoals vereist zijn op grond van Artikel 36 AVG, in ieder geval met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens door In3 namens Verantwoordelijke en rekening houdend met de aard van de verwerking en de voor In3 beschikbare informatie.

Artikel 8. Verwijdering of teruggave persoonsgegevens door verantwoordelijke

8.1           In3 zal, naar keuze van Verantwoordelijke, de Persoonsgegevens verwijderen of terugzenden aan het einde van het verlenen van Diensten betreffende verwerking voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is tenzij nadere verwerking van de Persoonsgegevens verplicht is op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan In3 is onderworpen.

Artikel 9. Audits

9.1           Op redelijk verzoek en op kosten van Verantwoordelijke zal In3 meewerken aan het uitvoeren van een controle of onderzoek dat in redelijkheid nodig is om aan te tonen dat In3 de in deze Verwerkersovereenkomst vastgelegde verplichtingen nakomt, echter steeds op voorwaarde dat dit vereist In3 niet zal verplichten om toegang te verlenen of toe te staan tot informatie betreffende (i) interne prijsinformatie van leverancier; (ii) informatie met betrekking tot andere klanten van Verwerker; (iii) eventuele niet-openbare externe rapporten van In3; of (iv) eventuele interne rapporten die opgesteld zijn door de interne accountantsdienst van In3. Het onderzoek zal uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met In3.

9.2           Verantwoordelijke zal In3 op een redelijke termijn kennisgeven van een eventueel uit te voeren onderzoek of inspectie en dient eventuele schade, letsel of storing te vermijden aan apparatuur, personeel en bedrijfsvoering van In3 tijdens een dergelijk onderzoek of inspectie. Daarnaast mag maximaal één onderzoek of beoordeling opgestart worden op grond van dit artikel binnen een periode van 12 maanden.

Artikel 10. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

10.1         Indien en voor zover Persoonsgegevens door In3 worden doorgegeven aan een of meer Sub verwerkers in een land buiten de EER waar geen adequaat niveau van gegevensbescherming aanwezig is, draagt In3 zorg voor een passende aanvullende waarborgen, uit hoofde van artikel 46 AVG, om de bescherming van Persoonsgegevens te waarborgen. Op verzoek van Verantwoordelijke zal In3 Verantwoordelijke op de hoogte brengen van de toepasselijke grondslag voor deze doorgifte van Persoonsgegevens.

Artikel 11. Diversen

11.1         Verantwoordelijke staat ervoor in dat alle Persoonsgegevens die door In3 verwerkt worden/zijn, door Verantwoordelijke verzamend en verwerkt zijn overeenkomstig de AVG met inbegrip van maar daartoe niet beperkt: (a) garantie dat alle kennisgevingen aan en goedkeuringen van regelgevende instanties vereist zijn inzake de AVG door Verantwoordelijke gedaan en gehandhaafd worden; en (b) garantie dat alle Persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig verzameld en verwerkt worden, nauwkeurig en actueel zijn en dat betrokkenen een redelijke kennisgeving krijgen van de door Verwerker uit te voeren verwerking op grond van de in deze Verwerkersovereenkomst overeengekomen Diensten.

11.2         Verantwoordelijke dient In3 schadeloos te stellen te houden voor alle vorderingen, procedures, claims van derden of de Autoriteit Persoonsgegevens, verlies, schade en kosten voortvloeiend uit eventuele overtreding van deze Verwerkersovereenkomst, die door Verantwoordelijke is veroorzaakt.

11.3         De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Verwerker zoals vastgelegd in de Hoofdovereenkomst, zullen eveneens van toepassing zijn op deze Verwerkersovereenkomst.

11.4         Met betrekking tot het onderwerp van deze Verwerkersovereenkomst zullen in geval van afwijkingen tussen de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst en eventuele anderen overeenkomsten tussen partijen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Hoofdovereenkomst, de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst voorrang hebben met betrekking tot de verplichtingen van gegevensbescherming van partijen betreffende Persoonsgegevens.

11.5         Indien een bepaling van deze Verwerkersovereenkomst ongeldig of niet afdwingbaar mocht zijn, blijft deze Verwerkersovereenkomst voor het overige geldig en van kracht. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt dan óf (i) gewijzigd op de wijze die nodig is om de geldigheid en afdwingbaarheid te garanderen, waarbij de bedoelingen van partijen zo veel mogelijk behouden blijven, óf – indien dit niet mogelijk is – (ii) uitgelegd alsof het ongeldige of niet-afdwingbare deel nooit in de bepaling is vervat.

11.6         Op deze verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst.

 

 

Bijlage 3: Bijzonderheden Betreffende Verwerking Van persoonsgegevens

Deze bijlage 3 bevat bepaalde bijzonderheden betreffende de verwerking van Persoonsgegevens als vereist in artikel 28 (3) AVG.

Aard en doel van de verwerking van Persoonsgegevens

In3 verwerkt persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en de uitvoering van de overeenkomst met de Verantwoordelijke. Daarnaast ook om uw en onze belangen te beschermen (fraudeonderzoek) en vanwege een wettelijke verplichting.  Voorgaande om de hoofdactiviteit In3 zijnde: het verwerken van betalingen mogelijk te maken.

Soorten te verwerken Persoonsgegevens

Van de betaler bij de Verantwoordelijk verwerkt In3 de volgende gegevens (afhankelijke van betaalmethode)

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (thuisadres, factuuradres & afleveradres)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Rekeninggegevens (IBAN)
 • KVK-nummer

Categorieën betrokkenen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben

Afnemers van producten en diensten.

Verantwoordelijke.

Bijlage 4: Sub verwerkers

 1. Active Collecting Control & Services B.V.

Postbus 6099

5600 HB Eindhoven

 1. Graydon Nederland B.V.

Hullenbergweg 250

1101 BV Amsterdam Zuidoost

 1. Experian B.V.

Postbus 13128
2501 EC Den Haag

Bijlage 5: Inleiding, doelen voor verwerking, categorie personen, categorie gegevens, bewaartermijnen, verstrekking persoonsgegevens, technische en organisatorische maatregelen

 1. Inleiding
 • Organisatie

Capayable B.V.

Meerenakkerplein 5

5652BJ Eindhoven

 

Postadres:

Postbus 6099

5600 HB Eindhoven

 

Email: info@payin3.nl

Telefoonnummer: 040-2595072

Faxnummer: 040-2595079

 

 • Functionaris voor de Gegevensbescherming

 

Mw. Sanne van der Meer-Verboogen

 

Email: privacy@capayable.com

Telefoonnummer: 040-2595072

 

 1. Doelen voor verwerking

Uitvoeren van opdrachten ontstaan uit overeenkomsten met opdrachtgevers

 • Transacties van betalingen
 • Uitvoeren van gegevenscontrole
 • Incasseren van openstaande vorderingen
 • Debiteurenbeheer
 • Adviseren
 • De natuurlijke persoon behoeden voor overkreditering door een scorebepaling van de gegevens die hij/zij hiervoor aangeeft
 1. Categorieën personen

Wij verwerken persoonsgegevens van de volgende categorieën personen:

 • Debiteuren
 • Opdrachtgevers
 • Zakelijke relaties
 • Opdrachtnemers
 • Bezoekers (van website)
 • Derden
 1. Categorieën gegevens

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Geboortedata;
 • IP-adressen;
 • Contactgegevens;
 • Geslacht;
 • orderinformatie zoals productnamen;
 • financiële informatie zoals negatieve betaalhistorie;
 • historische informatie zoals bestelhistorie;
 • device ID’s en overige device informatie zoals browser, operating system;
 • bron van dataverzameling zoals webbrowser, mobile browser, applicatie;
 • geografische informatie.
 1. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden enige tijd bewaard. De bewaartermijnen zijn als volgt:

SegmentDoelJuridische grondslag AutomatischBewaartermijn
Identificatie, Risico & Fraude ManagementOm je identiteit te bevestigen en je persoonsgegevens te verifiëren.Uitvoering van betaalovereenkomst  (Art. 8 b AVG)Ja2 jaar
Voor risico-analyse, risicomanagement en ter voorkoming van fraude.Rechtmatige belangen  (Art. 8 f AVG). Ons rechtmatig belang is om In3 te beschermen tegen non-solvabiliteit en fraude.

 

Ja2 jaar
Om je gegevens te controleren bij een kredietagentschap.Voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 8 c AVG).

Rechtmatige belangen  (Art. 8 f AVG). Ons rechtmatig belang in het delen van je gegevens met een externe partij is om zo genoeg data te hebben voor een kredietwaardigheidstoetsing.

Ja2 jaar
Om misbruik van de betaalmethode  In3 te voorkomen en om de risicotoetsing te verbeteren.Uitvoering van betaalovereenkomst (Art. 8 b AVG)

Voldoen aan een wettelijke verplichting (art, 8 c AVG).

Rechtmatig belang (Art 8 f AVG). Ons rechtmatig belang is om In3 te beschermen tegen non-solvabiliteit en fraude.

 

Ja2 jaar
Administratie van betalingen  & relatiebeheerOm betalingen en klantgegevens  te beheren.

 

Uitvoering van betaalovereenkomst (Art. 8 b AVG)

We hebben je gegevens nodig om een betaalovereenkomst met je aan te kunnen gaan en om onze dienst aan te kunnen bieden.

 

Ja7 jaar
Om de diensten van In3 te beheren en voor interne processen.Uitvoering van betaalovereenkomst  (Art. 8 b AVG)

 

Ja7 jaar
AlgemeenOm te voldoen aan de toepasselijke richtlijnen en wetgeving, zoals de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.Voldoen aan een wettelijke verplichting  (art. 8 c AVG)NeeAfhankelijk van de betreffende wetgeving

 

 1. Verstrekking persoonsgegevens

Wij verstrekken persoonsgegevens aan de volgende personen/organisaties:

 • Opdrachtgevers
 • Opdrachtnemers
 • Derden
 • Arbodienst
 • UWV
 • SNG
 • Uitbestedingspartners
 • Belastingdienst
 1. Technische en organisatorische maatregelen

Er worden passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zodat persoonsgegevens veilig verwerkt kunnen worden. Wij voldoen aantoonbaar aan de beleidsregels en/of de richtsnoeren inzake beveiligingsmaatregelen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Minimaal eenmaal per jaar worden de beveiligingsrisico’s en de mate waarin de genomen beveiligingsmaatregelen deze afdoende mitigeren geëvalueerd.

 

Bijlage 6: Privacy verklaring opdrachtgevers

 1. Waarom we gegevens verzamelen

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden verwerken we persoonsgegevens van de medewerkers en eventuele inleenkrachten van de opdrachtgever (hierna: persoonsgegevens van opdrachtgevers). In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren en met welk doel.

Capayable B.V. is verantwoordelijk voor het gebruiken van persoonsgegevens van opdrachtgevers. Daarbij houden we ons aan de relevante wet- en regelgeving.

Onze contactgegevens

Capayable B.V.

Meerenakkerplein 5

5652 BJ Eindhoven

 

 1. Van wie we persoonsgegevens verwerken

We verwerken persoonsgegevens van de medewerkers en inleenkrachten werkzaam bij of handelend in naam van opdrachtgever. Het gaat dan om de medewerkers waarmee we zakelijke contacten onderhouden of in de operationele afstemming over de opdracht contact hebben.

 

 1. Waarom we gegevens verzamelen

Als opdrachtnemer registreren en onderhouden we persoonsgegevens van de medewerkers van opdrachtgever (contactpersoon). Deze gegevens worden gebruikt om in contact te komen, zakelijke afspraken te maken en in dossier om dossiergegevens uit te wisselen en over uitvoering te communiceren en/of afstemming te zoeken. Waar er wordt gecommuniceerd, leggen we vast met wie die communicatie heeft plaatsgevonden.

 

 1. Door ons verwerkte gegevens

Bij het aangaan van een zakelijke relatie, startend vanaf het aanvragen van informatie, tot en met de contacten die er zijn bij de behandeling van dossiers, leggen we de contactgegevens van de contactpersoon vast.  Dit betreft naam, functietitel, emailadres en direct (mobiel) telefoonnummer.

Voor het versturen van nieuwsbrieven vragen we expliciet om toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens.

 

 1. Grondslag voor de gegevensverwerking

We verwerken de gegevens van contactpersonen van de opdrachtgever op basis van de uitvoering van een overeenkomst. Ook de verwerkingen in voorbereiding op een overeenkomst vallen hieronder. Daarnaast verwerken we gegevens vanuit een gerechtvaardigd belang dat we als commerciële partij hebben.

 

 1. Hoe we gegevens beschermen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens van contactpersonen. Daarbij letten we er vooral op dat uw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat de toegang tot onze systemen afdoende is afgeschermd.

 

 1. Hoe lang we uw gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. In veel gevallen hebben we een wettelijke plicht om gegevens te bewaren. Voor zover het fiscale gegevens betreft is deze bewaartermijn 7 jaar.

De bewaartermijn van andere persoonsgegevens van contactpersonen eindigt 2 jaar na einde van het laatste contactmoment.

 

 1. Welke rechten u heeft

Inzagerecht

De contactpersoon heeft het recht op inzage van de over hem of haar verwerkte gegevens. Deze vraag kan de contactpersoon stellen via onze website of per email aan de functionaris gegevensbescherming. We sturen dan zo snel mogelijk een overzicht toe van alle persoonsgegevens die we van de contactpersoon hebben.

 

Recht op correctie

De contactpersoon mag ons vragen om persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als deze gegevens fouten bevatten of niet volledig zijn. Na een eigen controle voeren we deze wijzigingen direct door. Een correctie kan de contactpersoon per mail doorgeven aan personeelszaken.

 

Bezwaar tegen het verwerken van uw gegevens

De contactpersoon kan bezwaar maken tegen een verwerking van persoonsgegevens. Waar het gaat om persoonsgegevens die we verwerken met toestemming zullen we die verwerking direct beëindigen. In andere situaties hebben we veelal de verplichting of een andere grondslag om de persoonsgegevens te blijven gebruiken.

 

Recht op dataportabiliteit

Waar het persoonsgegevens betreft die digitaal zijn en die we verwerken met toestemming van de contactpersoon of uit gronde van de uitvoering van een overeenkomst heeft de contactpersoon het recht om te vragen deze gegevens in een digitaal bestand te verzamelen en aan hem of haar of een derde partij over te dragen.

 

Recht op wissen van gegevens

De contactpersoon heeft het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen. Waar het gaat om persoonsgegevens die we verwerken met toestemming zullen we die direct verwijderen. In de meeste situaties hebben we een wettelijke verplichting om gegevens gedurende een aantal jaren te bewaren. In dat geval kunnen we die gegevens niet verwijderen. We zullen een verzoek altijd zorgvuldig bekijken en verzoeker laten weten of we de persoonsgegevens kunnen verwijderen. Als dat niet kan, geven we daar de reden van op.

 

 1. Verdere informatie en vragen

De functionaris gegevensbescherming is degene op ons kantoor die erop let dat we op juiste wijze met persoonsgegevens omgaan en deze adequaat beschermen. Bij vragen kunt u bij hem/haar terecht.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

Naam                       : Sanne van der Meer-Verboogen

Adres                       : Meerenakkerplein 5, 5652 BJ Eindhoven

Telefoon                  : 040-2595070

E-mail adres             : privacy@capayable.com

 

Hoe u een klacht kunt indienen

Als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop we met uw gegevens omgaan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezoekadres            :               Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30

2594 AV Den Haag

Postadres                 :               Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Telefoon                  :               0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten)

Openingstijden        :               op werkdagen van 09.00 tot 1200 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

 

Aanpassing van deze privacyverklaring

We zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. We passen deze verklaring aan als we nieuwe of andere gegevens verzamelen, aan nieuwe partijen verstrekken of er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen.