in3 Merchantprivacyverklaring

Inhoudsopgave

1. Inleiding

De betaalmethode in3 Garant is een dienst van Capayable B.V. handelend onder de naam in3 (in3). In het kader van het uitvoeren van haar werkzaamheden verwerkt in3 je persoonsgegevens omdat je werkzaam bent ten behoeve van de Merchant. Ook kan het zijn dat je de uiteindelijke belanghebbende (ubo), bestuurder of vertegenwoordiger bent van de Merchant. In deze merchantprivacyverklaring informeert in3 je over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Zij moet dat doen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van je gegevens?

in3 is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens.

De contactgegevens van in3:

Capayable B.V.
Meerenakkerweg 1a
5652 AR Eindhoven
Kvk nummer: 59234784
e-mail: privacy@payin3.nl

3. Welke gegevens gebruikt in3 en waarvoor?

Je bent werkzaam ten behoeve van de Merchant
Bij het aangaan van een zakelijke relatie, vanaf het moment van de informatie aanvraag tot en met de uitvoering van de betaalmethode in3 Garant, legt in3 je gegevens vast. Dit betreft: naam van de Merchant, naam contactpersoon, functietitel, e-mailadres en direct (mobiel) telefoonnummer. Deze gegevens gebruikt in3 voor communicatie ten behoeve van het uitvoeren van haar overeenkomst met de Merchant en voor de interne administratie en het beheer van de organisatie. In3 ontvangt deze informatie van jou of andere contactpersonen van Merchant.

Je bent uiteindelijk belanghebbende, bestuurder of vertegenwoordiger van de Merchant
Voor doeleinden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en sanctieregels registreert in3 je naam, geboortedatum, geboorteland, adres, postcode en woonplaats, alsmede je direct of indirect belang in de onderneming van de Merchant. Ook registreert in3 een kopie van je paspoort of identiteitsbewijs om je identiteit te verifiëren. in3 kan ook andere informatie bewaren die is ontvangen om jouw identiteit te verifiëren. In3 ontvangt deze informatie van de relevante Payment Service Provider.

4. Met wie deelt in3 je gegevens?

in3 maakt gebruik van derde partijen die in3 faciliteren. Deze partijen helpen bij onder meer het sturen van de betaaloverzichten en incassodiensten en krijgen in dat kader namen van Merchants.

Verder kan in3 gegevens delen met derde partijen om haar dienstverlening te financieren. In dat kader draagt zij haar vorderingen op consumenten die gebruikmaken van de betaalmethode in3 Garant (de Vorderingen) over aan in3 Finance I B.V. (in3 Finance). in3 Finance kan de Vorderingen ten behoeve van de financiering verpanden. Ook kan in3 de Vorderingen ter incasso overdragen aan derden. Daarbij krijgen deze partijen de namen van Merchants om over de Vorderingen te beschikken, de betalingsverplichtingen te beheren en betalingen te kunnen afhandelen. De merchantprivacyverklaring van in3 Finance vind je hier https://payin3.eu/nl/in3-finance-merchant-privacyverklaring/.

Ook kan in3 je persoonsgegevens aan derden verstrekken in het kader van een overname van haar onderneming, zoals een potentiële koper of haar adviseurs, of om haar rechtspositie of rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Tenslotte kan in3 je gegevens met autoriteiten delen als dat wettelijk verplicht is. Dit doet in3 echter alleen als de autoriteiten aantonen dat dit een voor in3 geldende verplichting is.

Wanneer in3 gegevens deelt als hier vermeld, neemt zij alle wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om te zorgen de gegevens zorgvuldig worden beveiligd.

in3 verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

in3 verstrekt geen persoonsgegevens aan ontvangers in landen buiten de EU.

5. Overzicht Doeleinden, Grondslagen en Bewaartermijnen

SegmentGegevensDoelJuridische grondslag Bewaartermijn
BedrijfsvoeringNaam en adres Merchant, naam contactpersoon, functie, emailadres en telefoonnummer.Om de diensten van in3 uit te voeren, te beheren en voor interne processen, waaronder het sturen van betaaloverzichten en incassodiensten.Gerechtvaardigd belang (Art. 6 f AVG). in3 heeft er een gerechtvaardigd belang bij om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren

Wettelijke (bewaar)plicht (art. 6 c AVG).

2 jaar na het laatste contact, tenzij een langere bewaartermijn nodig is om te voldoen aan wetgeving.
Bestrijding fraude, witwassen en

uitvoering sanctieregels

Naam, adres, emailadres, telefoonnummer, belang in de Merchant en

gegevens ter verificatie van de identiteit.

Om te voldoen aan de toepasselijke richtlijnen en wetgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.Wettelijke (bewaar)plicht (art. 6 c AVG).5 jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie.
Intern beheer en financieringNaam en adres Merchant, naam contactpersoon, functie, emailadres en telefoonnummer.Om de dienstverlening van in3 te financieren en in het geval van een geheel of gedeeltelijke overname van in3 door een derde partij.Gerechtvaardigd belang (artikel 6 f AVG). in3 heeft er een gerechtvaardigd belang bij om haar dienstverlening te financieren en haar onderneming over te kunnen dragen. Derde partijen die de financiering verstrekken of de onderneming verkrijgen hebben belang bij de verkrijging van gegevens om hun rechten te kunnen uitoefenen.2 jaar na het laatste contact.
Verdediging / vaststelling rechtenNaam, adres, emailadres, telefoonnummer, naam contactpersoon, functie, emailadres, telefoonnummer, belang in de Merchant en

gegevens ter verificatie van de identiteit.

Om in3’s juridische positie of rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigenGerechtvaardigd belang (artikel 6 f AVG). In3 heeft er een gerechtvaardigd belang bij om haar juridische positie en rechten vast te kunnen stellen, uit te kunnen oefenen en te kunnen verdedigen.Gedurende het geschil en voor 5 jaar daarna.

6. Hoe in3 gegevens beschermt

in3 neemt passende beveiligingsmaatregelen voor je persoonsgegevens. Daarbij let in3 er vooral op dat je gegevens niet bij onbevoegden terechtkomen en dat de toegang tot onze systemen afdoende is afgeschermd.

7. Welke rechten heb je?

Inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die in3 van je heeft.

Correctie: in3 zorgt ervoor dat de gegevens die in3 van je heeft kloppen en actueel zijn. Je kunt in3 vragen om informatie te wijzigen of verwijderen wanneer iets in je gegevens niet klopt.

Verwijdering: je hebt het recht om verwijdering van je gegevens aan te vragen als de gegevens onjuist zijn of niet relevant. in3 heeft niet altijd de mogelijkheid om alle gegevens direct te verwijderen in verband met de wettelijke bewaartermijnen of uitvoering van de betaalovereenkomst.

Bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen elke verwerking die volgens de tabel onder 5 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van in3 in verband met jouw specifieke situatie.

Verzoeken om bovenstaande rechten uit te oefenen kun je met opgave van redenen sturen naar privacy@payin3.nl. in3 kan voor de behandeling van je verzoek vragen stellen om je identiteit te verifiëren.

Dataportabiliteit: als je persoonsgegevens automatisch worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst heb je het recht om te vragen om een leesbaar format voor overdracht aan een andere partij.

Klachten: je kunt een klacht aangaande gegevensbescherming indienen via privacy@payin3.nl of bij de autoriteit persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Wijzigingen van deze merchantprivacyverklaring

in3 kan deze verklaring aanpassen als zij haar verwerking van persoonsgegevens wijzigt. Ook kan het zijn dat deze verklaring wijzigt als gevolg van wijzigingen in wetgeving. Je kunt de meest actuele versie van deze merchantprivacyverklaring opvragen via privacy@payin3.nl. Deze is ook te vinden op de website van in3.