Smart Payment Solutions – Klantvoorwaarden voor in3 Business

Als je een product koopt (een Aankoop doet) bij een verkoper (een Winkel), maak je afspraken met die Winkel. Die afspraken tussen jou en de Winkel staan niet in dit document.

In dit document staan enkel de afspraken die jij maakt met Smart Payment Solutions B.V. (hierna SPS) over het gebruik van in3 Business. Dat is een betaalmethode van SPS waarbij je voor je Aankoop kunt betalen in drie gelijke termijnen:

  1. De eerste termijn betaal je direct bij de Aankoop.
  2. De tweede termijn betaal je uiterlijk 30 dagen na de Aankoop.
  3. De derde termijn betaal je uiterlijk 60 dagen na de Aankoop.

Je kunt alleen voor betaling met in3 Business kiezen als de Winkel afspraken heeft gemaakt met SPS om onze betaalmethode te mogen aanbieden. In3 Business is een handelsnaam van Smart Payment Solutions B.V. en wij zijn statutair gevestigd aan de Meerenakkerweg 1a, 5652 AR in Eindhoven. Wij zijn geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88583880. Het btw-nummer van SPS is NL864705815B01.

Als je bij jouw Aankoop kiest voor betalen met in3 Business, dan maak je naast de afspraken met de Winkel, de volgende afspraken met SPS:

1. Je Aankoop

1.1. Doordat je de Aankoop doet bij de Winkel, krijgt de Winkel op jou een vordering (de Koopprijs). De Winkel stuurt je een factuur of geeft je een aankoopbon voor de Koopprijs.

1.2. Op de Aankoop zijn de voorwaarden van toepassing die je afspreekt met de Winkel. In deze Klantvoorwaarden maak je aanvullende afspraken met SPS over de in3 Business betaalmethode die je gebruikt voor de Aankoop.

2. Jouw Aanvraag

2.1. Doordat je een aanvraag doet voor in3 Business(een Aanvraag), verklaar je als volgt:

  • (a) Je bezorgadres en je factuuradres zijn in Nederland en zijn geen postbus of servicepunt.
  • (b) Je bent niet failliet verklaard en er is geen surseance van betaling op jou van toepassing. Daarnaast is ook geen aanvraag ingediend hiervoor
  • (c) Alle (persoons)gegevens die je aan de Winkel en SPS (hebt) verstrekt, zijn juist en volledig.
  • (d) Je bent niet gelieerd aan de Winkel en bent geen overheidsorganisatie.

2.2. Als je de Aanvraag indient, verzoek je SPS om de (betaal)overeenkomst tussen jou en SPS direct uit te voeren als SPS jouw Aanvraag goedkeurt.

3. Beoordeling van de Aanvraag door SPS; privacyverklaring

3.1. Nadat SPS de Aanvraag heeft ontvangen, beoordeelt SPS de Aanvraag.

3.2. Als SPS de Aanvraag afwijst, laat SPS jou dat weten. SPS hoeft daarbij niet te vermelden waarom ze de Aanvraag afwijst. Als SPS de Aanvraag afwijst en je dan toch de Aankoop wil doen, moet je een andere manier vinden om de Koopprijs aan de Winkel te betalen.

3.3. Bij de beoordeling van de Aanvraag, toetst SPS jouw kredietwaardigheid. SPS doet dat geautomatiseerd en gebruikt hiervoor de diensten van Allianz Trade en Rabobank. Zie voor meer informatie over de verwerking van jouw gegevens de privacyverklaring van in3 Business, Allianz Trade en Rabobank.
3.3. Onder meer vanwege wettelijke verplichtingen en sociale verantwoordelijkheid hanteert SPS regels over welke type bedrijven de in3 Business betaalmethode kunnen gebruiken voor welke type aankopen. Deze regels mag SPS van tijd tot tijd herzien. Als je in3 Business gebruikt voor een Aankoop, dan is dit geen garantie dat je dat in de toekomst weer kunt doen.

4. Als SPS de Aanvraag goedkeurt

4.1. Als SPS de Aanvraag goedkeurt, laat SPS jou dat weten. Ze mag aan haar goedkeuring voorwaarden verbinden. Ook die laat ze jou weten.

4.2. Als SPS de Aanvraag goedkeurt, komt er een overeenkomst tot stand tussen jou en SPS. Deze Klantvoorwaarden zijn een onderdeel van die overeenkomst. Je kunt deze Klantvoorwaarden altijd opzoeken op de website van SPS en gemakkelijk opslaan als PDF of nog een keer (gratis) bij SPS opvragen. Jouw overeenkomst met SPS eindigt vanzelf als het totale uitstaande bedrag door jou is voldaan.

4.3. Als SPS de Aanvraag goedkeurt, betekent dat niet dat jouw kredietwaardigheid goed is. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw kredietwaardigheid. Je moet dus zelf beoordelen of in3 Business bij jouw situatie en de Aankoop past en of je de Termijnen (zoals hierna gedefinieerd) kunt betalen. Als je denkt dat je de Termijnen (misschien) niet kunt betalen, dien je in3 Business niet aan te vragen.

5.  Als je je bedenkt

5.1. Als de Aanvraag nog niet door SPS is goedgekeurd en je in3 Business toch niet wil gebruiken, kun je de Aanvraag intrekken door de Aankoop af te breken en de eerste Termijn niet aan SPS te betalen.

5.2. Als de Aanvraag al door SPS is goedgekeurd en je in3 Business toch niet wil gebruiken, mag je altijd direct het volledige bedrag voldoen aan SPS. Jouw overeenkomst met SPS eindigt dan.

6. Overdracht aan in3

Als SPS de Aanvraag goedkeurt, moet je de Koopprijs aan SPS betalen. Dat gebeurt door een cessie van de Koopprijs door de Winkel aan SPS. Je ontvangt hierbij mededeling van deze cessie.

7. 3 Termijnen

7.1. Om in3 Business mogelijk te maken, spreek je met SPS af dat je niet meer de hele Koopprijs ineens bij de Aankoop hoeft te betalen.

7.2. Wel verkrijgt SPS drie extra vorderingen (Termijnen) op jou die samen even groot zijn als de Koopprijs. De eerste Termijn moet je direct betalen bij de Aankoop. De tweede Termijn betaal je uiterlijk 30 dagen later. De derde Termijn betaal je uiterlijk 60 dagen na de Aankoop. Je betaalt geen rente of kosten.

7.3. De Koopprijs wordt achtergesteld bij de Termijnen en je spreekt af dat je de Koopprijs zal betalen door betaling van de Termijnen. Steeds als je een Termijn betaalt, gaat de Koopprijs net als de Termijn vanzelf met het betaalde bedrag omlaag. Dit gaat net zo lang door tot er geen Termijnen en Koopprijs meer over zijn. Als je dus alle Termijnen op tijd betaalt, krijg je nooit meer te maken met de Koopprijs.

8. Retours

8.1. Als je de Aankoop wil retourneren, dien je contact op te nemen met de Winkel.

8.2. Zolang de Winkel je retour niet goedkeurt, blijf je verplicht om SPS op tijd en volledig te betalen.

8.3. Als je de Aankoop (geheel of gedeeltelijk) retourneert en de Winkel je retour goedkeurt, dan worden de Koopprijs en de Termijnen verlaagd met het retourbedrag. Voor zover de tweede en derde Termijn nog uitstaan, worden die Termijnen in de volgende volgorde verlaagd: eerst de derde Termijn en dan de tweede Termijn.

8.4. Voor zover het retourbedrag groter is dan de nog uitstaande Termijnen, krijg je het overschot terug van SPS op de bankrekening van waar je de eerste Termijn hebt betaald. Weet SPS niet van welke bankrekening je de eerste Termijn hebt betaald, dan laat SPS jou dat weten en geeft SPS jou instructies hoe je jouw bankrekening kunt doorgeven. Als je jouw bankrekening volgens de instructies aan SPS hebt doorgegeven, dan stort SPS het overschot terug op die bankrekening.

9. Hoe je moet en mag betalen

9.1. Je mag altijd zonder bijkomende kosten de resterende Termijnen eerder betalen.

9.2. Je bent verplicht om de resterende Termijnen eerder te betalen als SPS daarom verzoekt. SPS mag dat bijvoorbeeld verzoeken als er onjuistheden stonden in de Aanvraag of als SPS dat moet doen op grond van de wet, andere regels of instructies van toezichthouders.

9.3. Je kunt de Termijnen en de Koopprijs alleen nog maar betalen via de betaallink die je voor dat doel ontvangt van SPS.

9.4. Je mag de Termijnen en de Koopprijs niet verrekenen met een vordering die je hebt op wie dan ook.

9.5. Het bedrijf dat de eerste Termijn betaalt aan SPS, heeft de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4.2. gesloten met SPS en is verantwoordelijk voor de tijdige betalingen van de tweede en derde Termijn. Als je de eerste Termijn voor een ander bedrijf hebt betaald of wanneer je de eerste Termijn door een ander bedrijf laat betalen, dan ben je naast dat andere bedrijf volledig verantwoordelijk voor de betalingen van de tweede en derde Termijn.

10. Als je niet of te laat betaalt

10.1. De datum waarop SPS jouw betaling ontvangt op de door SPS opgegeven bankrekening, geldt als de datum van betaling. Je dient dus zelf rekening te houden met de eventuele verwerkingstijd van banken. Indien je te laat betaalt, komt de vertraging voor jouw rekening en risico.

10.2. Als je niet op tijd betaalt, zal SPS jou een herinnering en/of ingebrekestelling sturen met een betaaltermijn. Als je nog steeds niet betaalt voordat die betaaltermijn is verstreken, mag SPS kosten aan jou in rekening brengen. SPS mag die kosten ook in rekening brengen als je de Aankoop retour mag sturen en/of stuurt nadat de betaaltermijn is verstreken. Bij kosten kun je bijvoorbeeld denken aan kosten van een advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

10.3. Als je na 60 dagen niet alle Termijnen hebt betaald, staat er nog steeds een bedrag open onder de Termijnen en de Koopprijs. De Koopprijs is dan nog steeds achtergesteld bij de Termijnen, en je hoeft nooit dubbel te betalen. Als je het open bedrag betaalt onder de Termijnen, gaat de Koopprijs met hetzelfde bedrag omlaag. En als je op verzoek van SPS het open bedrag betaalt onder de Koopprijs, gaan de Termijnen met hetzelfde bedrag omlaag.

11. Communicatie en klachten

11.1. 11.1. Als je vragen of berichten voor SPS hebt, kun je die per email versturen naar klantenservice.business@payin3.nl. Je kunt SPS ook bellen via 088 – 3993 333.

11.2. Met vragen, klachten of andere berichten over de Aankoop of de aflevering ervan, kun je niet terecht bij SPS. Daarvoor moet je contact opnemen met de Winkel.

11.3. Als jouw adres of emailadres wijzigt, moet je dat direct aan SPS laten weten. Doe je dat niet, dan weet SPS niet dat je een ander (email)adres hebt en blijft zij uitgaan van het oude. Als je daardoor berichten van SPS niet of te laat ontvangt, komt dat voor jouw rekening en risico.

11.4. SPS is bevoegd om elektronisch met je te communiceren. Berichten kunnen dan ook per email of via jouw account in de in3 Business applicatie worden verstuurd. SPS communiceert met jou in het Nederlands en jouw overeenkomst met SPS wordt dan ook in het Nederlands gesloten.

12. Informatie

12.1. Als de informatie die je aan de Winkel of SPS (hebt) verstrekt, onjuist of onvolledig is, ben je aansprakelijk voor alle schade die SPS daardoor lijdt.

12.2. SPS mag altijd nadere informatie opvragen in verband met de uitvoering van wet- en regelgeving. Je moet alle door SPS opgevraagde informatie direct bij SPS aanleveren.

13. Uitsluiting van aansprakelijkheid

13.1. SPS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die je lijdt, tenzij de schade op grond van dwingend recht voor haar rekening komt.

13.2. Als SPS aansprakelijk is voor schade die je lijdt, is zij alleen aansprakelijk voor direct geleden verlies. SPS is nooit aansprakelijk voor indirect geleden verlies, zoals gederfde omzet of winst, gemiste besparingen of ander nadeel. Tevens is de aansprakelijkheid van SPS in dit geval beperkt tot hetgeen gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van SPS.

14. Nederlands recht en Nederlandse rechter

14.1. Nederlands recht is van toepassing op jouw overeenkomst met SPS en alle niet-contractuele verbintenissen die daarmee verband houden.

14.2. Nederlandse rechters zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met jouw overeenkomst met SPS en alle niet-contractuele verbintenissen die daarmee verband houden.